Skip til hoved indholdet
    Hjem PPL VSL Flersprogethed 6-18 år Nyankomne (New in Denmark)

Nyankomne (New in Denmark)

Nyankomne elever med et andet modersmål end dansk får i Silkeborg Kommune basisundervisning i modtagelsesklasser eller på modtagelseshold. Basisundervisningen foregår på en af kommunens modtagerskoler, der har særlige kompetencer til at undervise nyankomne elever.

Før undervisningen starter
Før en elev starter i basisundervisningen, afholder en medarbejder i Videncenter for sprog og læsning en visitationssamtale med eleven og dennes forældre. Der er altid en tolk til stede ved samtalen. I samtalen deltager også familiens integrationsvejleder, hvis der er tale om elever med flygtningebaggrund.

Visitationssamtalen har to primære formål. Det ene er at informere elev og forældre om, hvad det vil sige at få basisundervisning; at det er en tidsbegrænset periode med henblik på videre skolegang i en almenklasse, når eleven har lært tilstrækkeligt dansk.
Det andet formål er at få kendskab til elevens baggrund og forudsætninger; bl.a. tidligere skolegang, sundhedsoplysninger samt andre relevante forhold. På baggrund af samtalen udarbejdes visitationspapirer, som videregives til den modtagerskole, hvor eleven skal have basisundervisning.

Skal alle nyankomne elever have basisundervisning?
Hvis barnet eller den unge er godt i gang med tilegnelsen af dansk ved ankomst til Silkeborg kommune laves der af medarbejderen i Videncenter for sprog og læsning en vurdering af, om barnet skal henvises til basisundervisning eller skal starte direkte i en almenklasse med støtte i form af supplerende dansk som andetsprogsundervisning.

Information for parents