Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogisk praksis Samarbejdsmodellen Trivsel på tværs 0-4. klasse

Samarbejdsmodellen Trivsel på tværs 0-4. klasse

Med Samarbejdsmodel for Trivsel på Tværs arbejder skolerne systematisk og med en fælles pædagogisk arbejdsmetode og -ramme på tværs af skoler i Silkeborg Kommune. Målet er, at lærere og pædagoger på skolen tidligere får opsporet de elever, der har brug for hjælp til fortsat udvikling af dets trivsel, læring og udvikling.

Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs 0.-4. klasse bygger på Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (TOPI), Viborg Kommunes erfaringer samt Silkeborg Kommunes egne erfaringer med at implementere Samarbejdsmodel Trivsel på Tværs på 0-6 års området. Det er politisk besluttet at udbrede samarbejdsmodellen til alle skoler i kommunen i 0.-4. klasse. Det vil sige, at alle skoler skal anvende Samarbejdsmodellen på 0.-4. klassetrin.

Nogle skoler vælger at udrulle anvendelsen af redskabet til flere årgange, men det er kun obligatorisk i indskolingen. Det betyder, at alle skolerne fra skoleåret 2022/23 har en fælles systematisk tilgang til at arbejde med børns læring, udvikling og trivsel i indskolingen.

Formålet med samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs er at sætte endnu mere fokus på vores elevers trivsel, fordi det er så vigtigt at børn trives og udvikler sig så de har et godt skoleliv. To gange om året foretager teamet omkring en klasse en udviklingsvurdering af alle elever i klassen. Vurderingen har til formål at få en dialog på tværs af teamet om alle elever og få øje på elever, der er i eller har risiko for mistrivsel, så der kan tages hånd om det og sætte gang i en positiv udvikling.

Samarbejdsmodellen består af en udviklingsvurdering, som er en systematisk samtale om børnenes trivsel og udvikling, hvor man tager udgangspunkt i nogle fastlagte forskningsinformerede kriterier for udvikling og trivsel. Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs er et dialogredskab, hvor man internt bruger farverne grøn, gul og rød for at få overblik over:

  • børn i trivsel (grøn position)
  • børn, hvis trivsel og udvikling kræver en øget opmærksomhed (Gul position)
  • børn, hvis trivsel og udvikling man er bekymret for (rød position)

Samarbejdsmodellens systematik sikrer, at vi kommer omkring alle børn, så ingen overses.

Samarbejde omkring børn i gul og rød position

I de tilfælde, hvor skolen vurderer, at barnet har brug for tiltag i forhold til dets trivsel og udvikling, vil den videre drøftelse og det videre arbejde i høj grad ske i samarbejde med forældrene. De rette tiltag iværksættes i et samarbede mellem forældre og skole for at sætte gang i en positiv udvikling.  For nogle børn er der allerede tiltag i gang og derved et allerede etableret samarbejde mellem forældre og skole. Her inddrages trivselsvurderingerne i det fortsatte samarbejde omkring barnet. 

Tværfaglige sparringsmøder
Skolerne har mulighed for at indkalde til tværfaglige sparringsmøder. De tværfaglige sparringmøder har fokus på generelle tematikker og udfordringer i hverdagen som udspringer af udviklingsvurderingerne samlet. Det har til formål at skabe et læringsrum for medarbejderne, hvor de kan at drøfte, reflektere over og få sparring til generelle tematikker, så der kan skabes nye forståelser og handlemuligheder i den pædagogiske praksis.
 
 

Sådan behandler vi trivselsdata
Når vi trivselsvurderer et barn, er datamaterialet for det enkelte barn kun tilgængeligt for medarbejdere på den relevante skole. Det vil sige, at det kun er personer, der har et sagligt og jævnligt tilbagevendende behov for at kunne tilgå oplysningerne, som har rettighederne til det.

Information
Som led i vores oplysningspligt orienterer vi forældrene om formålet med trivselsvurderingerne og de dertilhørende metoder. Dette gøres via et forældrebrev, som blev formidlet via skolen. Desuden ligger der informationsmateriale på kommunens hjemmeside.

Vi har ikke pligt til at indhente samtykke fra forældrene til at kunne foretage trivselsvurderingen, idet der er tale om et internt arbejdsredskab, som anvendes til at undersøge, hvorvidt kommunen lever op til det ansvar, kommunen er pålagt i forhold til at sikre børns trivsel og udvikling.

Til gengæld vil ingen viden om barnets trivsel overgå til et nyt tilbud uden forældrenes samtykke. Hver gang et barn overgår til et nyt tilbud (eks. skoleskift) sikrer vi forældrenes skriftlige samtykke til, at materialet om barnets trivsel videregives til det nye tilbud.

Signe Skou

Projekt- og udviklingskonsulent

SK, Sekretariatet

+4524840978

Signe.Skou@silkeborg.dk