Skip til hoved indholdet
  Hjem PPL Logopæder

Logopæder

Team Sprog og Kommunikation (logopæder og flersprogsvejledere) arbejder som en del af Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) med at understøtte dagtilbud og skoler i at skabe gode sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet for alle børn og unge i et 0-18 års perspektiv

Team Sprog og Kommunikation består af logopæder, der arbejder i et 0-18 års perspektiv samt flersprogvejledere, der arbejder i et 0-6 års perspektiv. Teamet arbejder med tidlige og forebyggende sprogindsatser i det almene læringsmiljø og understøtter udvikling af den sprogpædagogiske praksis, således det kommer alle børns læring og trivsel til gode. 

Temaet bidrager også med vejledning, rådgivning samt særlige indsatser omkring børn og unge i tale/sprog-, høre- eller kommunikationsvanskeligheder både inden for almen og specialområdet. Teamet er forankret i PPL i skoleafdelingen, men er i tæt samarbejde med Dagtilbud i Børn- og Familieafdelingen.

Logopædernes skolerettede samarbejde og support

På baggrund af den obligatoriske sprogvurdering i 0. kl. afholder skolen årligt en konference, hvor der følges op på sprogvurderingsresultaterne. Til denne konference anbefales det at invitere skolens logopæd med, med henblik på sparring og vejledning omkring relevante sprogindsatser i læringsmiljøet samt på gruppe- og individniveau. 

Hvis der opstår en bekymring vedr. en elevs talesproglige og/eller kommunikative udvikling, kan logopæden inviteres til en sprogvejledning, hvor forældre/lærere/pædagoger har mulighed for at drøfte og få vejledning i forhold til de sproglige vanskeligheder, som opleves.

På baggrund af en sprogvejledning kan der iværksættes f.eks. vejledningssløjfer i læringsmiljøet, vejledende undervisningsforløb med henblik på at styrke elevens sproglige strategier/kompetencer. Målet er at give praksisnær sparring og vejledning, der kvalificerer forældre og fagprofessionelle i forhold til håndtering af de sproglige udfordringer i hverdagen. Under sprogvejledningen indkredser forældrene, den fagprofessionelle og tale-hørekonsulenten i fællesskab ressourcer og udfordringer i forhold til problematikken, og på baggrund af dette diskuteres og besluttes forskellige handlemuligheder.

En sprogvejledning iværksættes gennem skolens pædagogiske leder, som kontakter skolens logopæd.

Hvis det opleves at bekymringerne rækker ud over det sproglige, kan problematikken i stedet drøftes i en samskabende proces/på et k-møde.

Forud for sprogvejledningen sørger den fagprofessionelle for

 • at informere forældrene om sprogvejledningen og evt. invitere dem med (eleven kan inviteres med, hvis det er afstemt med tale-hørekonsulenten)
 • at orientere forældrene om, at tale-hørekonsulenten opretter en sag i PPLs journaliseringssystem samt at medbringe elevens cpr.-nummer
 • at indkalde tolk, hvis dette er nødvendigt
 • at forberede en beskrivelse af problematikken evt. på baggrund af iagttagelser og vurdere, hvad I specifikt ønsker vejledning omkring
 • at medbringe eventuelle data på eleven (f.eks. overgangsbeskrivelser og sprogvurderinger), samt evt. nedskrevne lyde, ord og/eller sætninger
 • såfremt eleven tidligere har været drøftet, præsenteres noterne

Sådan foregår sprogvejledningen

 • Deltagerne fremlægger deres bekymring og vejledningsønske
 • Det er den fagprofessionelles opgave at tage noter, som skal formidles videre til kolleger
 • Deltagerne indkredser i fællesskab med tale-hørekonsulenten ressourcer og udfordringer i forhold til problematikken, og på baggrund af dette diskuteres og besluttes forskellige handlemuligheder, der kan gøres brug af i elevens miljø
 • Sprogvejledningen afrundes ved, at der aftales næste skridt (eks. skolen kan henvende sig efter behov, opfølgningsmøde, arbejdsmøde, observation i læringsmiljøet)

 

Formålet med kurserne er at give lærere og pædagoger den nyeste teoretiske viden og koble denne med konkret praksisnær vejledning, således de bliver rustet til at understøtte alle elever i undervisningen. Logopæderne tilbyder i skoleåret 23/24:

 • Kursus til pædagoger og lærere der har elever med høretab
 • Fyraftensmøde til pædagoger og lærere der har elever, som stammer

I samarbejde med VSL kan Team Sprog og Kommunikation tilbyde videndeling omkring elever f.eks. med vanskeligheder i forhold til sprogindlæring. 

En særlig logopædisk indsats i 0. klasse har til formål at styrke læringsmiljøet omkring elever med massive talesprogvanskeligheder, så denne gruppe af elever får en udvidet mulighed for undervisningsdifferentiering og får optimal støtte i deres sproglige udvikling og skriftsprogsindlæring. Indsatsen tager afsæt i praksisnær vejledning.

Indsatsen kan bevilliges på baggrund af ansøgning fra dagtilbuddet forud for skolestart.

Når der er en bekymring for om en elev stammer, er der mulighed for at invitere en logopæd til en sprogvejledning. På baggrund af logopædens faglige vurdering, vurderes det, hvilken indsats, der er behov for.

Logopæderne afholder årligt følgende stammegruppetilbud:

 • Stammegruppe for 0. – 2. klasse
 • Stammegruppe for 3.- 5. klasse
 • Stammecafe for 6. – 10 kl. 

Logopæden kan også tilbyde klasseoplæg om stammen.

Læs mere om stammen og logopædens support her

Hvis skolen erfarer, at en elev har fået konstateret et høretab eller APD, anbefales det at skolen i samarbejde med forældrene indkalder logopæden til en sprogvejledning/K-møde. På baggrund af logopædens faglige vurdering vurderes, hvilke af nedenstående indsatser der kan være behov for.

 • Hørekursus for lærere og pædagoger, der har elever med høretab i praksis
 • Det anbefales, at der foretages en akustikmåling i elevens primære klasselokale
 • Logopæden kan holde et oplæg i klassen
 • Opfølgning med henblik på at sikre gode betingelser for trivsel og læring

Læs mere om PPL logopædens support omkring høretab her

I nogle tilfælde vurderer logopæden, at elevens sproglige forudsætninger skal afdækkes nærmere. Det kan være med afsæt i observationer i det læringsmiljø eleven er en del af eller med forskellige logopædiske testredskaber. På baggrund af denne data udarbejdes en logopædisk vurdering med anbefalinger til skole og hjemmet.

Læs mere om sproglige vanskeligheder og logopædiske vurderinger her

Logopæderne og flersprogsvejledere i Team Sprog og Kommunikation supporterer i dagtilbud:

 • Udvikling af de sproglige læringsmiljøer og sprogpædagogisk praksis, herunder også et særligt fokus på flersprogede børn samt før-under-efter aktiviteter. 
 • Sparring og samspraksis omkring børnehusenes egne sproggrupper
 • Sprogvejledning
 • Tværfaglige fokusmøder
 • Facilitering af netværk for kommunikation og sprog
 • Deltagelse i overleveringsmøder ml. dagtilbud og skole
 • Mulighed for deltagelse i institutionernes opfølgningsmøde for sprogdata og sproghandleplaner

Kompetenceudvikling for pædagoger

Formålet med kompetenceudviklingsforløbene er at give det pædagogiske personale den nyeste teoretiske viden og koble denne med konkret praksisnær vejledning, så de fagprofessionelle bliver rustet til at understøtte alle børn i hverdagen:

 • Grundkurser i sprogvurdering 3-6
 • Sprog i Samspil: Uddannelsesforløb, der strækker sig over ½ år for sproglige fyrtårne i dagtilbud. 
 • Kompetenceudviklingsforløb for børnehuse med mange flersprogede
 • Oplæg om børn sproglige udvikling/ sproglige læringsmiljøer på fx personalemøder og forældremøder
 • Kursus til pædagoger og lærere, der har børn med høretab
 • Kursus til pædagoger og lærere, der har børn, som stammer

Indsatser særligt målrettet forældre

Formålet med indsatserne at vejlede forældrene konkret og praksisnært, så de i hverdagen har handlemuligheder til at understøtte deres barns sproglige udvikling.

 • Lydopmærksomhedskursus: Forebyggende for udvikling af dysleksi.
 • Lokale workshops for flersprogede forældre.
 • Undervisning af børn og forælder i (sproglige udfordringer (DLD), analogi/ordstrategi, morfosyntaks, fonologi).
 • Stammekursus for småbørn og deres forældre (3-6-årige)
 • Stammeoplæg for forældre til skolebørn
 • Korte undervisningsforløb uden indstilling
 • Tegn-til-tale-kurser
 • Udlevering af Sproggaver og vejledning til forældre og pædagoger i forhold til 3-årige børn, der lander i særlig eller fokuseret indsats i sprogvurderingen. I nogle tilfælde udlevering og vejledning til børn på 8 måneder og 2 år.
 • Sprogvurdering af hjemmepassede børn – herunder vejledning omkring sprogstimulering

 

Særlige logopædiske indsatser og gruppetilbud

 • Logopædiske observationer og undersøgelser
 • Særlig logopædisk indsats, forløb der ansøges af dagtilbuddet.
 • Fonologigruppe
 • Tværfaglig udredningsgruppe
 • Logopædiske vejlednings- og undervisningsforløb indenfor følgende logopædiske områder
 • Sprogindlæringsvanskeligheder DLD (Developmental Language Disorder). Særligt tilrettelagte forløb i forhold til analogilæring, ordstrategilæring og morfosyntaks.
 • Forsinket sproglig udvikling
 • Fonologiske vanskeligheder
 • Kommunikative vanskeligheder
 • Verbal dyspraksi
 • Stammen
 • Hørelse
 • Stemmevanskeligheder
 • Læbe-kæbe-ganespalte

Læs mere om team sprog og kommunikations support i dagtilbudsområdet på strategi for sprog og skriftsprog 0-6 år

Benedikte Bang Jakobsen

Teamleder

+4551507610

BenedikteBang.Jakobsen@silkeborg.dk