Team Sprog og Kommunikation

Team Sprog og Kommunikation arbejder på 0-18 års området, den primære opgave ligger på 0-6 års området. Teamet understøtter den generelle tale-/høreindsats og bidrager ligeledes til udredning og visitation af børn og elever til specialtilbud og specialindsatser

Vision: Team Sprog og Kommunikations tale-/hørekonsulenter arbejder for at sikre en tidlig forebyggende indsats for børn med kommunikative og sproglige vanskeligheder. Dette sker ved, at de i et 0-18 års perspektiv bidrager til udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud og skoler, således at det kommer alle børns læring og trivsel til gode. 

Tale-/hørekonsulenterne er organiseret i en kontakt-tale-hørekonsulent-ordning til dagtilbud og skoler samt et bydækkende korps af specialopgaver. Se de konkrete opgaver nedenfor.

Tale-hørekonsulenterne arbejder ud fra ’Udviklingsplanen for sprog 0-12 år’. Herudover arbejder de ud fra Dagtilbudslovens § 11, ’Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen’ og Folkeskoleloven.

Udviklingsplanen for sprog 0-12 år

Dagtilbudslovens § 11

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Folkeskoleloven

Konkrete opgaver for tale-/hørekonsulenterne

Formålet med kurserne er at give det pædagogiske personale den nyeste teoretiske viden og koble denne med konkret praksisnær vejledning, således at personalet bliver rustet til at understøtte alle børn (et- og tosprogede) i hverdagen.

 • Sprog i Samspil: Uddannelsesforløb, der strækker sig over ½ år for sproglige fyrtårne i dagtilbud. Krav til underviser om Hanen-certificering
 • Sprog i Børnehøjde: Kursustilbud til hele personalet i alle dagtilbud. Krav til underviser om Hanen-certificering
 • Grundkurser i sprogvurdering 3-6
 • Understøttelse af kursus for lærere i indskolingen og på mellemtrinnet (jf. Udviklingsplan for sprog 0-12 år)
 • Oplæg på læsevejledernetværksmøder og deltagelse, når det er relevant for oplægget
 • Oplæg om børn/elevers sproglige udvikling på fx personalemøder og forældremøder
 • Kursus til pædagoger og lærere, der har børn med høretab
 • Kursus til pædagoger og lærere, der har børn, som stammer

 • Facilitering af netværk for sprog (tilkøb fra Dagtilbud)
 • Nyhedsbrevet Sprognyt

 • Understøttelse i forbindelse med alle opgaver på skoleområdet og efter Folkeskoleloven.
 • Understøttelse af skolernes arbejde før, under og efter 0. klasses sprogvurdering på klasse-, gruppe- og individ-niveau.
 • ’Rejseholdsfunktion’ ind i de klasser, hvor der er visiterede elever med sproglige udfordringer med fokus på praksisnær understøttelse af den pædagogiske praksis og undervisning af elever, hvor det giver mening.
 • Deltager i relevante møder i forbindelse med overgang fra dagtilbud til skole.
 • Deltagelse i k-møder, hvor det er relevant.
 • Oplæg i klasser om fx stammen, høretab, lyttemiljø, sprog og kommunikation

Læs Strategi for sprog og skriftsprog, vurderingspraksis og handleplaner på sprogogskriftsprogsilkeborg.dk

 • Opfølgningsmøder i dagtilbud om sprogvurderingsresultaterne med henblik på iværksættelse af lokale indsatser på gruppeniveau.
 • Klassekonferencer omkring sprogvurderingsresultaterne i 0. klasse med henblik på iværksættelse af lokale indsatser på gruppeniveau

 • Familieiværksætterne
 • ’To skal der til’. Krav til underviser om Hanen-certificering.
 • ’Sprog før ord’. Krav til underviser om Hanen-certificering.
 • Lydopmærksomhedskursus: Forebyggende for udvikling af dysleksi.
 • Undervisning af børn og forælder i (sproglige udfordringer (DLD), analogi/ordstrategi, morfosyntaks, fonologi).
 • Stammekursus for småbørn og deres forældre (3-6-årige)
 • Stammeoplæg for forældre til skolebørn
 • Korte undervisningsforløb uden indstilling
 • Tegn-til-tale-kurser (tilkøb fra Familieafdelingen)

Formålet med kurserne er at give forældrene den nyeste teoretiske viden og koble denne med konkret praksisnær vejledning, således at de i hverdagen bliver rustet til at understøtte deres barns sproglige udvikling.

 • Udlevering af Sproggaver og vejledning til forældre og pædagoger i forhold til 3-årige børn, der lander i særlig eller fokuseret indsats i sprogvurderingen. I nogle tilfælde udlevering og vejledning til børn på 8 måneder og 2 år.
 • Fortsat udvikling af indsatsen, herunder: møder med arbejdsgruppen, tæt samarbejde med alle aktører, facilitering af frivilligt netværk, indkøb af materialer og opdatering af hjemmeside

Tilbuddet gennemføres på Trekløverskolen, afdeling Sjørslev, samt på Langsøskolen. Eleverne er integreret i et normalt klasseforløb og deltager i almindelig klasseundervisning, hvor der er ekstra fokus på sprogstimulering. Formålet er at give elever med specifikke sproglige vanskeligheder:

 • en optimal støtte i deres sprog- og læseudvikling
 • en udvidet mulighed for opkvalificering af det sproglige læringsmiljø

Teamet sørger for:

 • Visitation til tale-sprogklassetilbud

 • Taleboblen (2-dags)
 • Intensivt fonologi-forløb (2-dags)
 • Tværfaglig udredningsgruppe
 • Stammegrupper for 0.-2. klasse og 3.-5. klasse
 • Stammecafe for 6.-10. klasse
 • Hørecafe for skoleelever

 • Sprogvurdering af hjemmepassede børn
 • Udredning, udarbejdelse og overlevering af PPV på indstillede børn (0-18 år)
 • Vejlednings- og undervisningsforløb indenfor følgende logopædiske områder:
  • Sprogindlæringsvanskeligheder DLD (Developmental Language Disorder). Særligt tilrettelagte forløb i forhold til analogilæring, ordstrategilæring og morfosyntaks.
  • Forsinket sproglig udvikling
  • Fonologiske vanskeligheder
  • Kommunikative vanskeligheder
  • Verbal dyspraksi
  • Oralmotoriske udfordringer
  • Stammen
  • Hørelse
  • Stemmevanskeligheder
  • Læbe-kæbe-ganespalte
  • Læsp
  • Snøvl