Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering

Buskelundskolen har fra sin start i 2000 arbejdet med en kommunal vision om at finde nye veje for folkeskolens udvikling. Denne vision har givet skolen mod på og lyst til at gentænke måden at lave skole på, og der er herigennem skabt nye praksisformer, organiseringer og værktøjer, der viser andre måder at løse folkeskolens mål og kerneopgaver på.

Læs mere om videncentret nedenfor.

Den aldersintegrerede praksis er en organiseringsform, der på Buskelundskolen er tæt forbundet med skolens øvrige hverdag; dens pædagogiske platform og de praksisformer, der er udviklet i samspil hermed.

Vores pædagogiske platform hviler på Jan Tønnesvangs dannelsesideal i forhold til teorier om Kvalificeret Selvbestemmelse og Vitaliserende Læringsmiljøer. Vores organisering og praksisformer er en operationalisering heraf.

Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering på Buskelundskolen er hermed forankret i hele skolens hverdag og er som videncenter en ressource i forhold til både viden om det aldersintegrerede, men også andre praksisformer i hverdagen, der er forbundet hermed i et bredt kontinuum fra elevsamtaler, mål for den enkelte elev og holddannelse til skoleudvikling, ledelse, teamsamarbejde og professionelle læringsfælleskaber.

Grundlæggende for denne forståelse af Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering på Buskelundskolen er, at

  • alle medarbejdere er bærere og skabere af skolens viden
  • viden må forstås som et samspil mellem teori og den levede praksis
  • viden bliver først synlig gennem læring og i dialog og refleksion
  • skolens organisering på både voksen – og elevniveau understøtter læring på individ-, team og organisatorisk niveau
  • ledelsesopgaven består i at understøtte dette i planlægningen samt ilte samspillet mellem teori og praksis ved alle lejligheder.