Ofte stillede spørgsmål

Se de spørgsmål, som ledere og medarbejdere oftest stiller til Team Læring og Udvikling

Ofte stillede spørgsmål

PPL understøtter skoler og dagtilbud i at realisere Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Folkeskolens formål og bekendtgørelser omkring Pædagogisk Psykologisk Rådgivning gennem support til ledelser og fagprofessionelle.

Det betyder, at den PPR-funktion, som er beskrevet i folkeskoleloven samt i bekendtgørelse for specialundervisning, er indlejret i Sektionen PPL. Der er således en lang række tværfaglige medarbejdere i PPL, som varetager PPR-funktionen. En stor del af de medarbejdere, der er forankret i Team Læring og Udvikling, varetager denne PPR-funktion, men gør det i tæt samarbejde med de øvrige teams i PPL – særligt Team Sprog og Kommunikation og Team Sprog og Læsning.

Nej; der kan ikke visiteres støttetimer eller rejsehold til en elev på egen skole. De midler, som tidligere blev anvendt til at visitere støttetimer og rejsehold til almene grundskoler i Silkeborg Kommune er jf. den nye tildelingsmodel på skoleområdet lagt ud til de enkelte skoler. Skolerne råder således selvstændigt over disse midler og anvender dem til at etablere mellemformer/LFSI-indsatser lokalt.

Team Læring og Udvikling supporterer skolernes udvikling af mellemformer/LFS-indsatser via kontaktpsykologordningen og læringsvejlederens arbejde. Skolerne kan således aftale understøttende, vejledende sparring og support til at udvikle kompetencer lokalt. I den forbindelse allokerer Team Læring og Udvikling de kompetencer, der er brug for, og kan evt. efter behov tilkøbe yderligere supportydelser via inklusionscentrene i tidsafgrænsede forløb. Dette vil i givet fald fortsat have et kapacitetsopbyggende formål, og supporten vil uanset arbejde for at overflødiggøre egen indsats, sådan at de lokale ledere, lærere og pædagoger tager selvstændigt over på opgaven.

Kontakt: Teamleder i Læring og Udvikling

Nej. Hvis skolerne vælger at ansøge om, at et barn visiteres til specialtilbud i form af plads i inklusionscenter, sker det på baggrund af et længere forløb, hvor der på den lokale skole har været forsøgt forskellige tiltag med henblik på at skabe læring, udvikling og trivsel for barnet på den lokale skole. I den proces har Team Læring og Udvikling understøttet den lokale skole med praksisnær support. I forbindelse med skolens ansøgning til inklusionscenter bidrager Team Læring og Udvikling i samarbejde med medarbejdere fra de øvrige teams i PPL med beskrivelser og vurdering af eleven.

Selve visitationen sker i et tæt samarbejde mellem Teamleder i Specialiseret Support og områdeleder.

Team Læring og Udvikling supporterer inklusionscentrene, og der vil således inden tilbageslusning have været etableret et tæt samarbejde med den lokale kontaktpsykolog på inklusionscenteret. Kontaktpsykologen på inklusionscenteret overleverer og koordinerer viden og erfaringer fra inklusionscenteret med den lokale kontaktpsykolog på den skole, som eleven tilbagesluses til. Dette gøres for at kunne understøtte den almene skole i at modtage eleven fra inklusionscenteret. Den lokale skoleledelse, som modtager eleven, kan med andre ord inddrage sin lokale kontaktpsykolog samt kontaktpsykologen fra inklusionscenteret i sparring m.m. vedr. tilbageslusningen.

Team Læring og Udvikling kan eventuelt efter behov tilkøbe yderligere supportydelser via inklusionscentrene i tidsafgrænsede forløb. Dette vil i givet fald have et kapacitetsopbyggende formål, og supporten vil uanset arbejde for at overflødiggøre egen indsats, sådan at de lokale ledere, lærere og pædagoger tager selvstændigt over på opgaven.