Aktiviteter i Videncenter for inkluderende lærings- og trivselsmiljøer (VILT)

For at løse centrets opgaver indgår VILT i samarbejde med skoler, inklusionscentre, videncentre samt PPR. Herudover samarbejdes der med andre afdelinger og sektioner i Silkeborg Kommune. Samarbejdet kan bestå af involvering i forhold til vidensudveksling, projektdeltagelse samt frikøb af ressourcer.

Inklusion organisering
VILT tilbyder ydelser der retter sig mod det enkelte barn, grupper af børn, skoler samt på organisationsniveau.
 

Beskrivelser af VILTs aktiviteter

I samspil med barnet og dets nærmeste fastlægger vi tydelige mål for indsatsen.  Vi arbejder så vidt muligt tværfagligt, da indsatserne ofte er komplekse og kræver forskellige fagprofessionelle for at kunne løses tilfredsstillende.

Løsningernes karakter varierer, da de altid tager udgangspunkt i den lokale kontekst.

Det kan fx være:

 • Indretning af børns arbejdspladser i klassen med eller uden teknologi
 • Indretning af skolen/institutionens i forhold til et barns fysiske og kognitive formåen
 • Betjening og tilpasning af teknologi så barnet kan deltage i klassens undervisning
 • Sparring med personalet i forhold til udvikling af en inkluderende pædagogisk praksis
 • Udarbejde sensoriske profiler
 • Overlevere konklusioner med forslag til forandret pædagogisk praksis til personalet

Inklusionssupport er en lokal og praksisnær support til skolens ledelse i forhold til at understøtte udviklingen af inkluderende lærings- og trivselsfællesskaber.

Efter afklarende møder med ledelsen samt et medarbejderinvolverende møde, er konsulenten på besøg i skolen tre dage om ugen i tre sammenhængende uger.

Her deltager konsulenten i forskellige aktiviteter efter aftale med en observerende rolle.

Efter tilbagemelding på observationerne kan konsulenten hjælpe med at udarbejde en handleplan samt implementering af de i handleplanen beskrevne indsatsområder - på forskellige niveauer.

Det kan blandt andet være hjælp til:

 • Udarbejdelse eller justering af procedure for når et barn/en gruppe af børn ikke trives
 • Revidering af møde-strukturer
 • Udvikling af en pædagogisk analysemodel, handleplan, mm.,
 • Introduktion til og arbejde med Aktionslæring med det formål at medarbejderne arbejder mere systematisk, struktureret og reflekteret med den pædagogiske
 • praksis
 • Arbejde med professionelle læringsfællesskaber, mm.

På et mere overordnet niveau på tværs af skolerne, har VILT til opgave løbende at sikre, at medarbejdere på skoleområdet besidder den nødvendige viden og de kompetencer, der skal til for at løse opgaven med at understøtte og videreudvikle inkluderende lærings- og trivselsmiljøer. Dette gøres ved at organisere kontinuerlig kompetenceudviklingsforløb af både kortere og længere varighed.

VILT har til opgave både at foregribe kompetencebehov og også justere i forhold til mere akutte behov.

VILT kan også lede og indgå i projekter, der har til formål at understøtte og videreudvikle inkluderende lærings- og trivselsmiljøer. Det kan fx være projekter der har som mål at sikre en mere ensartet professionel og systematisk tilgang til børn som fx Samarbejdsmodel for Trivsel på Tværs.