Hvad gør vi i Team Læring og Udvikling?

Teamet står for kontaktpsykolog-ordning, læringsvejledere, mellemformer/LFSI og Projektledelse og bidrag til tværgående strategiske projekter/indsatser. Læs mere nedenfor

Vi gør dette her i Team læring og udvikling med

Alle skoler og dagtilbud i Silkeborg Kommune (private såvel som kommunale) har deres egen fast tilknyttede kontakt-psykolog. Dette gælder dagplejere, vuggestuer, børnehaver, specialbørnehaver, skoler, inklusionscentre, modtageklasser og ungdomsskoletilbud (herunder GFU). Kontaktpsykologarbejdet består af praksisnær kvalificering af de decentrale ledere og det pædagogiske personale i forhold til at kunne varetage en anbefalelsesværdig pædagogik overfor de børn, der er. Denne opkvalificering sker via netværksmøder, K-møder, fokusmøder, sparringsmøder, vejledningsmøder, arbejdsmøder, gennem supervisionsforløb, aktionslæringsforløb, observation og feedback på praksis, ved oplæg på fyraftensarrangementer og meget andet. I nogle tilfælde vurderer psykologerne i samarbejde med kolleger fra andre teams i PPL børn/elever med henblik på at kvalificere vejledningen til skoler/dagtilbud yderligere. En sådan vurdering kaldes en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering).

Find oversigten over skolens kontakt-psykolog på Silkeborg Kommunes hjemmeside (i boksen til højre)

Kontaktpsykologordningen er en efterspørgselsstyret funktion, hvor skolens/daginstitutionens ledelse sammen med psykologen aftaler og koordinerer, hvordan psykologressourcen konkret anvendes lokalt hos dem, sådan at den psykologressource, der er tildelt det pågældende sted, skaber mest mulig værdi i den lokale kontekst. Dette sker via skriftlige samarbejdsaftaler og i den daglige fortløbende dialog.

Kontakt: Den lokale kontaktpsykolog eller Teamleder for Læring og Udvikling.

De kommunale læringsvejledere er kommunedækkende vejledere og konsulenter med lærer-/pædagog- og AKT-baggrund. De bistår skolerne med praksisnære udviklingsforløb omkring enkelte elever eller grupper af elever, og hjælper børnehaver og skoler med at etablere den gode overgang mellem børnehave og 0. klasse. Omdrejningspunktet i deres arbejde er at udbrede pædagogiske, didaktiske og specialpædagogiske værktøjer og praksisformer til almenmiljøerne. Forløbene udvikles fleksibelt med udgangspunkt i de lokale behov på den enkelte skole. Forløbene er typisk af en varighed på ca. 9-10 uger, men det kan variere fra situation til situation. Forløbene kan f.eks. indeholde co-teaching, observation og feedback på praksis, sparringsmøder, videntilførsel om konkrete værktøjer, aktionslæringsforløb og meget andet.

Der kan ansøges om forløb 4 gange årligt, og skolens ledelse kan søge på klasser, årgange og enkelte elever. Forløbene vil i alle tilfælde have et kapacitetsopbyggende og kompetenceudviklende sigte, sådan at skolens ledelse og personale sættes i stand til selvstændigt at arbejde videre med eleverne i det lokale miljø – f.eks. i form af mellemformer (LFSI). Alle forløb har således et inklusionsfremmende sigte, hvor der arbejdes for, at alle elever forbliver i lokalt miljø.

Læs mere om læringsvejlederfunktionen i PPL 2021-2023 i skolehåndbogen. Her findes også en folder til medarbejderne som pdf-fil i A5 eller A4

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling

Team Læring og Udvikling yder support vedr. udvikling af mellemformer lokalt på skolerne. Dvs. at den lokale kontaktpsykolog, de kommunale læringsvejledere samt projektleder Siff Lervad (fra Team Kvalitet og Myndighed i Sekretariatet) kan supportere skolerne via kompetenceudviklingsforløb, aktionslæring, co-teaching, sparring/supervision og designudvikling vedr. skolernes udvikling af mellemformer. Team Læring og Udvikling varetager ligeledes i tæt samarbejde med områdeleder den koordinerende funktion vedr. mellemformer på tværs i kommunen.

Kontakt: Siff Lervad eller Teamleder for Læring og Udvikling

Team Læring og Udvikling har projektledelse og koordinering af flere kommunale projekter, hvoraf nogle er projekter forankret i Skoleafdelingen, mens andre er tværsektorielle projekter og indsatser.

Det drejer sig aktuelt om:

  • Fremskudt psykiatrisk forebyggende indsats (på 3 skoler) vedr. angst, depression og begyndende skolevægring,
  • Faseinddelt udrulning af Samarbejdsmodel for Trivsel på Tværs på alle skoler (v/Signe Skou)
  • Bidrag til indsatsen Alle skal med (v/Siff Lervad)
  • Udvikling af samarbejdsmodel for ungeindsatsen.

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling