Hvad gør vi i Team læring og udvikling?

Teamet står for kontaktpsykolog-ordning, læringsvejledere, mellemformer/LFSI og Projektledelse og bidrag til tværgående strategiske projekter/indsatser. Læs mere nedenfor

Vi gør dette her i Team læring og udvikling med

Alle skoler og dagtilbud i Silkeborg Kommune (private såvel som kommunale) har deres egen fast tilknyttede kontakt-psykolog. Dette gælder dagplejere, vuggestuer, børnehaver, specialbørnehaver, skoler, inklusionscentre, modtageklasser og ungdomsskoletilbud (herunder GFU). Kontaktpsykologarbejdet består af praksisnær kvalificering af de decentrale ledere og det pædagogiske personale i forhold til at kunne varetage en anbefalelsesværdig pædagogik overfor de børn, der er. Denne opkvalificering sker via netværksmøder, K-møder, fokusmøder, sparringsmøder, vejledningsmøder, arbejdsmøder, gennem supervisionsforløb, aktionslæringsforløb, observation og feedback på praksis, ved oplæg på fyraftensarrangementer og meget andet. I nogle tilfælde vurderer psykologerne i samarbejde med kolleger fra andre teams i PPL børn/elever med henblik på at kvalificere vejledningen til skoler/dagtilbud yderligere. En sådan vurdering kaldes en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering).

Kontaktpsykologordningen er en efterspørgselsstyret funktion, hvor skolens/daginstitutionens ledelse sammen med psykologen aftaler og koordinerer, hvordan psykologressourcen konkret anvendes lokalt hos dem, sådan at den psykologressource, der er tildelt det pågældende sted, skaber mest mulig værdi i den lokale kontekst. Dette sker via skriftlige samarbejdsaftaler og i den daglige fortløbende dialog. Psykologerne er overvejende inddelt i 3 geografiske og tværfaglige distrikter, hvorved kørsel mindskes og tilstedeværelsestiden i den lokale kontekst højnes.

Kontakt: Den lokale kontaktpsykolog eller Teamleder for læring og udvikling.

De kommunale læringsvejledere er kommunedækkende vejledere og konsulenter med lærer-/pædagog- og AKT-baggrund. De bistår skolerne med praksisnære udviklingsforløb omkring enkelte elever eller grupper af elever, og hjælper børnehaver og skoler med at etablere den gode overgang mellem børnehave og 0. klasse. Omdrejningspunktet i deres arbejde er at udbrede pædagogiske, didaktiske og specialpædagogiske værktøjer og praksisformer til almenmiljøerne. Forløbene udvikles fleksibelt med udgangspunkt i de lokale behov på den enkelte skole. Forløbene er typisk af en varighed på ca. 9-10 uger, men det kan variere fra situation til situation. Forløbene kan f.eks. indeholde co-teaching, observation og feedback på praksis, sparringsmøder, videntilførsel om konkrete værktøjer, aktionslæringsforløb og meget andet.

Der kan ansøges om forløb 4 gange årligt, og skolens ledelse kan søge på klasser, årgange og enkelte elever. Forløbene vil i alle tilfælde have et kapacitetsopbyggende og kompetenceudviklende sigte, sådan at skolens ledelse og personale sættes i stand til selvstændigt at arbejde videre med eleverne i det lokale miljø – f.eks. i form af mellemformer (LFSI). Alle forløb har således et inklusionsfremmende sigte, hvor der arbejdes for, at alle elever forbliver i lokalt miljø.

Kontakt: Teamleder for læring og udvikling

Team læring og udvikling yder support vedr. udvikling af mellemformer lokalt på skolerne. Dvs. at den lokale kontaktpsykolog, de kommunale læringsvejledere samt projektleder-psykolog i teamet kan supportere skolerne via kompetenceudviklingsforløb, aktionslæring, co-teaching, sparring/supervision og designudvikling vedr. skolernes udvikling af mellemformer. Team læring og udvikling varetager ligeledes i tæt samarbejde med områdelederne den koordinerende funktion vedr. mellemformer på tværs i kommunen.

Kontakt: Npaporn Dangthongcharoen (Nap) eller Teamleder for læring og udvikling.

Team læring og udvikling har projektledelse og koordinering af flere kommunale projekter, hvoraf nogle er projekter forankret i Skoleafdelingen, mens andre er tværsektorielle projekter og indsatser.

Det drejer sig aktuelt om:

  • Fremskudt psykiatrisk forebyggende indsats (på 3 skoler) vedr. angst, depression og begyndende skolevægring,
  • Faseinddelt udrulning af Samarbejdsmodel for Trivsel på Tværs på alle skole,
  • Bidrag til indsatsen Alle skal med,
  • Udvikling af samarbejdsmodel for ungeindsatsen.

Kontakt: Npaporn Dangthongcharoen (Nap) eller Teamleder for læring og udvikling.