Det gør vi også i Team Læring og Udvikling

Eksempler på de mange mindre indsatser, som vi står for

Nemlig...

Cool Kids er et evidensbaseret angstbehandlingsprogram for børn i skolealderen 6-17 år, der lider af let/moderat angst. Team Læring og Udvikling varetager 8 gruppeforløb årligt. Her kan børnene modtage angstbehandling i en mindre gruppe, og alle forløb indebærer, at forældre deltager aktivt sammen med barnet. Inden evt. visitation til tilbuddet skal eleven være drøftet mellem skolen og den lokale kontaktpsykolog med henblik på at afdække, om eleven er i målgruppen for tilbuddet.

Læs mere om Cool Kids på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Kontakt: Den lokale kontaktpsykolog eller Teamleder i Læring og Udvikling 

Gennem to år har Silkeborg Kommune efteruddannet et antal lærere på flere skoler i at varetage Diamant-forløb med henblik på at lære børn og unge strategier til at håndtere vrede følelser hensigtsmæssigt. Målgruppen for Diamant-forløb er for de vrede, vilde og voldsomme elever. Team Læring og Udvikling tilbyder supervision og sparring til det pædagogiske personale, der varetager Diamant-forløb lokalt på skolerne.

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling

Early Bird forløb indebærer praksisnær kursus, vejledning og kompetenceudvikling til lærere, pædagoger og ledere, der arbejder med inklusion af elever, der er ny-diagnosticerede med autismespektrum-forstyrrelser. Forløbene indebærer ligeledes tæt forældresamarbejde, med henblik på at skole og hjem arbejder sammen om, at eleven forbliver i alment skoleregi. Forløbene tilrettelægges som en tværfaglig indsats med psykolog og læringsvejleder fra Team Læring og Udvikling, og meget gerne i samarbejde med Familieafdelingen.

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling

De kommunale folkeskoler i Silkeborg Kommune har mulighed for et intensivt forløb med ’udstationering’ af en psykolog fra Team Læring og Udvikling, der gennem ugers tilstedeværelse på skolen foretager observationer og analyse af udvalgte forhold på skolen. Omdrejningspunktet for observationerne og analysen vælges af den lokale ledelse, og der gives efterfølgende tilbagemelding, afrapportering og sparring til den lokale skoleledelse med henblik på facilitering af medarbejderinvolverende processer, udarbejdelse af handleplaner og opfølgning. Inklusionssupport har karakter af organisationspsykologisk indsats og koordineres med kontaktpsykologen på den pågældende skole.

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling

I forbindelse med uforudsete voldsomme hændelser på skoler og i dagtilbud har Team Læring og Udvikling et pædagogisk psykologisk kriseberedskab, der kan hjælpe ledelser og fagprofessionelle med at håndtere og hjælpe børn og familier i den akutte fase, umiddelbart efter hændelsen er opstået. Uforudsete voldsomme hændelser kan være meget forskellige hændelser. Eksempler på situationer har gennem tiden f.eks. været forældreselvmord, personale der falder om med hjertestop foran klasse, alvorlige trusler mod skole/personale, ulykker i skoletiden og lignende.

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling eller Teamleder for Specialiseret Indsats og Support

I forbindelse med at Silkeborg Kommune for flere år siden valgte at hjemtage denne specialiserede opgave fra regionen til eget regi, blev der øremærket midler til den psykologfaglig del af tilbuddet. Team Læring og Udvikling bidrager således med observationer, testning og afrapportering i forbindelse med udredningsgruppens afdækning af småbørn med komplekse problemstillinger.

Kontakt: Teamleder i Læring og Udvikling eller Teamleder i Sprog og Kommunikation

Team Læring og Udvikling bidrager med psykologfaglighed ved de lovgivningsbestemte opfølgninger i hjemmet vedr. de hjemmetræningsforløb som bevilges via Familieafdelingen jf. servicelovens §32.

Kontakt: Solveig Lund fra Familieafdelingen eller Teamleder i Læring og Udvikling

Team Læring og Udvikling tilbyder vejledning til Ungdoms-Uddannelsesvejledningen (UU) og Beskæftigelsesafdelingen vedr. elever (18-25 år), som er på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Kontakt: Teamkoordinator i Beskæftigelsesafdelingen Kirsa Arntzenius Hjortnæs eller psykolog Mette Lund Jeppesen

Team Læring og Udvikling tilbyder korte samtaleforløb af terapeutisk karakter for elever på Silkeborg Ungdomsskole og GFU. De unge kan henvende sig for at modtage rådgivning i forhold til forskellige problematikker. Det kan være ængstelighed, depressive tanker, skoletræthed, konflikter i hjemmet el.lign. Vi tilbyder 1-3 samtaler. Formålet med åben anonym rådgivning er at medvirke til, at unge sikres fortsat trivsel og læring i skolen ved blandt andet at forebygge, at små problemer vokser sig store.

Kontakt: Psykolog Astrid Nyboe Bach eller Teamleder for Læring og Udvikling

Team Læring og Udvikling bidrager med vejledning i det rådgivende organ i forbindelse med samarbejdsmodel for ungeindsatsen. Omdrejningspunktet for vejledningen er ungdomsuddannelser for elever med komplekse problemstillinger.

Kontakt: Teamleder i Læring og Udvikling

Team Læring og Udvikling foretager løbende vurdering og revurdering af tildeling af socialpædagogiske fripladser og behandlingsmæssige fripladser. I den forbindelse forestår vi også justering af procedurer på området.

Kontakt: Teamleder for Læring og Udvikling eller Teamleder for Specialiseret Indsats og Support