Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs 0.-4. klasse

Med Samarbejdsmodellen Trivsel på tværs sikrer vi, at vi kan sætte tidligt ind og reagere, hvis et barn ikke er i god trivsel eller udvikling. Jo tidligere vi får øje på et barn, der ikke trives, jo bedre er vi til at finde gode løsninger og hjælpe barnet.

Samarbejdsmodellen er en systematisk og fokuseret tilgang til arbejdet med alle børns trivsel alle børns trivsel og udvikling. Den sikrer at børn i en udsat position opdages så tidligt som muligt og at børn, der har behov for hjælp, får en tidlig indsats.

Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs 0.-4. klasse bygger på Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (TOPI), Viborg Kommunes erfaringer samt Silkeborg Kommunes egne erfaringer med at implementere Samarbejdsmodel Trivsel på Tværs på 0-6 års området.

Nogle skoler vælger at udrulle anvendelsen af redskabet til flere årgange, men det er kun obligatorisk i indskolingen. Det betyder, at alle skolerne fra skoleåret 2022/23 har en fælles systematisk tilgang til at arbejde med børns læring, udvikling og trivsel i indskolingen.

Hvordan arbejder vi med Samarbejdsmodellen?

Formålet med samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs er at sætte endnu mere fokus på vores elevers trivsel, fordi det er så vigtigt at børn trives og udvikler sig så de har et godt skoleliv. To gange om året foretager teamet omkring en klasse en udviklingsvurdering af alle elever i klassen. Vurderingen har til formål at få øje på elever, der er i eller har risiko for mistrivsel, så der kan tages hånd om det og sætte gang i en positiv udvikling.

En udviklingsvurdering er en systematisk samtale om børnenes trivsel og udvikling, hvor man tager udgangspunkt i nogle fastlagte forskningsinformerede kriterier for udvikling og trivsel. Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs er et dialogredskab, hvor man internt bruger farverne grøn, gul og rød for at få overblik over:

  • børn, hvor der ingen bekymring er for mistrivsel (grøn position)
  • børn, hvis trivsel og udvikling man er bekymret for (gul og rød position).

Samarbejdsmodellens systematik sikrer, at vi kommer omkring alle børn, så ingen overses.

Samarbejde omkring børn i gul og rød position

For de børn, hvis trivsel og udvikling man er bekymret for, skal de rette tiltag iværksættes i et samarbejde mellem forældre og skole for at sætte gang i en positiv udvikling. For nogle af disse børn er der allerede tiltag i gang og et samarbejde mellem forældre og skole. Her inddrages trivselsvurderingerne i det fortsatte samarbejde omkring barnet. For andre børn er der ikke allerede tiltag i gang. Her inddrages konteksten og flere forskellige perspektiver på, hvordan barnet hjælpes tilbage i trivsel? Hvad skal indsatsen rettes mod og hvordan gør vi det bedst muligt? Derfor er det også meget vigtigt at forældrene inddrages og bliver samarbejdspartnere i at genskabe barnets trivsel. Måske er det blot små ændringer der skal til, måske skal der iværksættes større handlinger.

Tværfaglige sparringsmøder

Skolerne har desuden mulighed for at indkalde til tværfaglige sparringsmøder. De tværfaglige sparringmøder har fokus på generelle tematikker og udfordringer i hverdagen, som udspringer af udviklingsvurderingerne samlet. Det har til formål at skabe et læringsrum for medarbejderne, hvor de kan at drøfte, reflektere over og få sparring til generelle tematikker, så der kan skabes nye forståelser og handlemuligheder i den pædagogiske praksis.

Se en lille film om Trivsel på Tværs i Silkeborg Kommune på silkeborg.dk. Filmen findes på dansk, arabisk, engelsk, polsk og somali. Læs også mere om Samarbejdsmodellen på dagtilbudsområdet

Baggrund

Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs 0.-4. klasse er oprindeligt en model udviklet til dagtilbudsområdet, men har i en skoletilpasset form været afprøvet på Bryrup Skole, Fårvang Skole, Sølystskolen samt Thorning Skole i perioden fra efteråret 2018 til vinter 2019. De fire skoler tilkendegav, at fælles sprog og systematik havde opkvalificeret deres praksis omkring elever med bekymrende udvikling. Evalueringen af udviklings- og afprøvningsprojektet var meget positiv og det blev derfor politisk besluttet at udbrede samarbejdsmodellen til alle skoler i kommunen i 0.-4. klasse. Det vil sige, at alle skoler skal anvende Samarbejdsmodellen på 0.-4. klassetrin.