Læs om

Læsekonferencer

Der foretages årlige læseprøver af eleverne i 1. og 2. årgang. Kommunens læsekonsulenter indsamler og analyserer disse læseresultater, og hver klasses resultater drøftes på læsekonferencer, der afholdes i foråret. Til læsekonferencen deltager dansklæreren, læsevejlederen, en ledelsesrepræsentant og læsekonsulenten.

Læsevejledernetværk

Læsekonsulenterne driver et netværk for skolernes læsevejledere, hvor der sparres, udveksles erfaringer, og hvor læsekonsulenterne kan fremlægge ny viden og nye tiltag. Netværket mødes til to-timers møder fire gange om året. Derudover er der en årlig læsevejlederdag, hvor der er ny viden, forskningsresultater og faglig inspiration på dagsordenen.

K-møder og læse-K-møder

Skolerne kan indkalde læsekonsulenten til K-møder, hvor der sidder mange forskellige fagligheder rundt om bordet. Skolen kan også vælge at indkalde læsekonsulenten til læse-K-møder, hvor kun læsekonsulenten og relevant personale fra skolen deltager, herunder en ledelsesrepræsentant.

Her vejleder og rådgiver læsekonsulenten i forhold til undervisning af enkeltelevers læse- og skrivefærdigheder. Inden mødet sender skolen et udfyldt K-skema og anden relevant information om elevens læse- og skriveudvikling og -udfordringer til læsekonsulenten.

Samarbejde med inklusions- og videncentre

Læsekonsulenterne samarbejder løbende med lærerne i Inklusionscenter for Læsning (IFL). Der er en del samarbejdsflader, blandt andet vedr. visitation til Læs og lær it-forløb i IFL, forskellige kompetenceløft og nye fælles tiltag.

Ligeledes er der samarbejde med Videncenter for sproglig, kulturel og social integration i forskellige sammenhænge, blandt andet vedr. planlægning af kompetenceløft for lærere omhandlende sprog og faglig læsning, og der er samarbejde om en fælles strategi for udredning af ordblindhed hos tosprogede.

Tilsvarende er der samarbejde med tale-hørekonsulenterne i PPR om kompetenceløft i forhold til sprog og om Sprogvurderingen, der gennemføres i dagtilbud og som gentages i 0. klasse.