Øvrige netværk

I Silkeborg er netværk for medarbejdere og ledere en ramme for strategisk kompetenceudvikling. I disse øvrige netværk er deltagelse frivillig, og skolerne vælger, hvorvidt de sender deltagere, ud fra skolens indsatser

Netværk for medarbejdere i folkeskolerne er drevet af medarbejdere i Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) med det formål at være et forum for kompetenceudvikling i forhold til fælles kommunale, strategiske indsatsområder samt nationale dagsordener.

Alle netværk arbejder med:

 • Information og viden om nationale og kommunale bestemmelser samt ny viden og forskning på de enkelte områder.
 • Videndeling og didaktiske udfordringer
 • At udfordre og udvikle praksis i fællesskab
 • At være ressourceperson eller vejleder for kollegaer

Netværkene mødes 2-5 gange årligt, 2-3 timer pr gang.

Ledere inviteres med ad hoc.

Øvrige kommunale netværk for medarbejdere

Netværket er for pionererne fra holdene 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 samt 2019/20.

Team åben skole og praksisfaglighed v/FabLab faciliterer fem netværksdage pr. skoleår både eksisterende og tidligere pionerer deltager i dagene.

Indhold

På netværksdagene mødes pionererne i et forum, hvor der skabes rum for refleksion over og diskussion af de teknologiske og didaktiske udfordringer, som de står med i deres undervisning og i forankringsarbejdet på egen skole. Vi tager udgangspunkt i, at læring skabes gennem handlinger relateret til pionerernes daglige arbejdspraksis. Her forventer vi, at pionererne vil opleve udfordringer, hvor løsningen ikke er alment tilgængelig, og hvor arbejdet kræver innovative og nyskabende perspektiver. Derfor fungerer dagene både som et vidensdelings- og kompetenceudvekslingsforum samt et forum hvor pionererne kan dele deres erfaringer og udvikle deres praksis.

Mødets dagsorden vil opbygges så der på møderne arbejdes refleksivt med at dele erfaringer og sammen forme mulige løsninger på de arbejdsspørgsmål, som pionererne har med fra deres praksis med digital fabrikation og design. Dele af netværksdagen vil indeholde introduktion til nye teknologier eller arbejdsmetoder.

Netværksdagene faciliteres af Videncentrets formidlere og undervisere.

Netværkets materialer mv. på Google Drev

Læs om FabLab og Videncenter for designtænkning og digital fabrikation.

Der er på alle skole ansat naturfagslærere, og der er også mange skoler, der har naturfagsteam. Det vil være en styrke for den enkelte skole og for kommunen, hvis 1/2 lærere fra hver skole deltager i naturfagsnetværket.

Der sker hele tiden nye tiltag inden for de forskellige grene af naturfag, og der er mange aktiviteter rundt om i landet, ikke mindst på grund af de mange tiltag, som forskellige fonde laver i disse år.

Der vil på netværksmøderne dels blive talt om nyheder inden for naturfag, samt en kort gennemgang af nogle af de kurser og aktiviteter, der er relevante for naturfagslærere pt.

Der vil blive rejst aktuelle emner, som kan debatteres, og samtidig vil vi finde frem til, hvordan vi didaktisk kan bruge de konkrete emner til relevant undervisning til elever.

Vi vil i det omfang, det er nødvendigt, hente eksterne undervisere ind for at lave formidling for os om konkrete emner.

Der vil i ugen inden mødets afholdelse blive udsendt en dagsorden, og man er også altid velkommen til at komme med forslag til emner mm.

Se mere om Team åben skole og praksisfaglighed, AQUA Naturfagscenter/Videncenter for naturfag.

Søren Lumbye
Mobil: 2491 1030
slj@silkeborg.dk

Netværket henvender sig til personer, der virker som matematikvejledere eller ressourcepersoner i matematik.  

Netværket har fokus på erfaringsudveksling og fælles inspiration til udvikling af vejlederrollen ude på skolerne. På baggrund af matematikvejlederrollens særlige tilknytning til matematikfaget vil netværket også have fokus på spændingsfeltet mellem det at være en matematikfaglig ressource og at have en fagdidaktisk vejlederrolle.

Der forventes afholdt to årlige møder i netværket.

Kontaktperson: Allan Jagd Esmarch, matematikvejleder på Balleskolen

Netværk for PLF-vejledere og ressourcepersoner er for PLF-vejledere og ressourcepersoner, der er uddannet i forbindelse med Silkeborg Kommunes PK-PLF indsats. Derudover er de tidligere fyrtårne fra PL-PLF indsatsen også meget velkomne i netværket, hvis de stadig har en funktion i skolens PK-PLF indsats.

Netværket har til formål at understøtte PLF-vejledernes og PLF-ressourcepersonernes arbejde på skolerne gennem videndeling på tværs af skoler samt bidrage med ny viden på området. 

Der er planlagt to møder for netværket i skoleåret 2021/22, hhv. 28.9.2021 og 2.3.2022, læs mere.

Mette Bak Bjerregaard
Mobil: 3069 9266
mbbj@silkeborg.dk

Netværket henvender sig til lærere, der varetager PLC-opgaven i forhold til at stille undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Opgaven kan også indeholde administration af skolens samling og udlån i det fælles bibliotekssystem.

Lærerne kan også varetage nærmere definerede opgaver (af skolen) i forhold til bekendtgørelsen om PLC. 

Netværket samarbejder med Silkeborg Bibliotek i forhold til “Hverdagspartnerskabet” mellem Skoleafdelingen og Biblioteket. I dette partnerskab udvikles bl.a. nye læringsforløb, som kan anvendes af alle skoler.

Benedikte Wegeberg
Mobil: 2398 1117
bw@silkeborg.dk

Mette Bak Bjerregaard
Mobil: 3069 9266
mbbj@silkeborg.dk

Netværk for supplerende undervisning i dansk som andetsprog involverer lærere, der arbejder med dansk som andetsprog inden sit afgrænsede lovgivningsmæssige felt.

Der afholdes årligt 4 møder i netværket.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i de ønsker, netværksdeltagerne har haft, og vil bl.a. omfatte:

 • Organisering af basisundervisning
 • Rollen som ressourceperson i dansk som andetsprog
 • Vurderingsmateriale fra ministeriet til at følge tosprogede elevers sproglige udvikling
 • Videndeling vedr. forløb og konkrete materialer
 • Tosprogede og ordblindhed
 • Opdatering på ny viden og konferencer/kurser inden for feltet

Alle netværksmøder afholdes i Videncenter for sproglig, kulturel og social integration på Sølystskolen.

Uddybende beskrivelse af netværket findes på Netværk for lærere i den supplerende undervisning.

Maria Ellehuus Nielsen
Mobil: 2135 0124
mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk

Netværk for undervisere i basisundervisning involverer lærere, der arbejder med dansk som andetsprog indenfor sit afgrænsede lovgivningsmæssige felt.

Der afholdes årligt 4 møder i netværket.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i de ønsker, netværksdeltagerne har haft, og vil bl.a. omfatte:

 • Organisering af basisundervisning
 • Rollen som ressourceperson i dansk som andetsprog
 • Vurderingsmateriale fra ministeriet til at følge tosprogede elevers sproglige udvikling
 • Videndeling vedr. forløb og konkrete materialer
 • Tosprogede og ordblindhed
 • Opdatering på ny viden og konferencer/kurser inden for feltet

Alle netværksmøder afholdes i Videncenter for sprog og læsning på Sølystskolen.

Uddybende beskrivelse af netværket findes på Netværk for undervisere i basisdansk.

Maria Ellehuus Nielsen
Mobil: 2135 0124
mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk