Øvrige netværk

Netværk, hvor skolerne selv vælger, hvorvidt de sender deltagere, ud fra skolens indsatser

Øvrige kommunale netværk for medarbejdere

Målgruppe

Netværk er for pionererne fra holdene 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 samt 2019/2020.

Videncenter for Designtænkning og Digital Fabrikation faciliterer fem netværksdage pr. skoleår både eksisterende og tidligere pionerer deltager i dagene.

Indhold

På netværksdagene mødes pionererne i et forum, hvor der skabes rum for refleksion over og diskussion af de teknologiske og didaktiske udfordringer, som de står med i deres undervisning og i forankringsarbejdet på egen skole. Vi tager udgangspunkt i, at læring skabes gennem handlinger relateret til pionerernes daglige arbejdspraksis. Her forventer vi, at pionererne vil opleve udfordringer, hvor løsningen ikke er alment tilgængelig, og hvor arbejdet kræver innovative og nyskabende perspektiver. Derfor fungerer dagene både som et vidensdelings- og kompetenceudvekslingsforum samt et forum hvor pionererne kan dele deres erfaringer og udvikle deres praksis.

Mødets dagsorden vil opbygges så der på møderne arbejdes refleksivt med at dele erfaringer og sammen forme mulige løsninger på de arbejdsspørgsmål, som pionererne har med fra deres praksis med digital fabrikation og design. Dele af netværksdagen vil indeholde introduktion til nye teknologier eller arbejdsmetoder.

Netværksdagene faciliteres af Videncentrets formidlere og undervisere.

Netværkets materialer mv. på Google Drev

Læs om FabLab og Videncenter for designtænkning og digital fabrikation.

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

FabLab Pionernetværk

Møderne afholdes kl. 8.15-15.00 i FabLab på Bindslevs Plads.

Mandag den 9. september 2019

Tirsdag den 12. november 2019

Onsdag den 15. januar 2020, Årets Roadtrip

Torsdag den 19. marts 2020

Fredag den 15. maj 2020

Dagsorden for møderne sendes ud til pionererne ugen før møderne. Dagsorden for møderne vil også blive lagt på hjemmesiden.

Jette Hundahl Mikkelsen

Mobil: 2371 6800

jhmi@silkeborg.dk

 

 

IT-advokaten er skolens lokale ressourceperson indenfor området Ordblindhed og Læse-SkriveTeknologi (LST)

IT-advokaten understøtter skolens inklusion af ordblinde elever og det vedvarende arbejde med at implementere elevernes brug af LST i almenundervisningen.

Det er en fordel, at ressourcepersonen har viden om ordblindhed, specialpædagogisk indsigt og motivation til kontinuerligt arbejde med LST og læringsstrategier for ordblinde elever.

IT-advokaten kan som lokal ressourceperson vidensdele med skolens øvrige lærere, og facilitere fx.

 • Co-teaching forløb omhandlende brugen af LST og faglig læsning
 • Lærer/forældrekurser
 • Ordblindepatrulje
 • Sparring og vejledning til kollegaer

Inklusionscenter for Læsning (IFL) understøtter IT-advokaterne gennem et lukket Google Site og 3 årlige netværksmøder

Centrale emner på netværksmøderne er:

 • Information om nationale og kommunale bestemmelser.
 • Ny viden, tiltag og forskning på området.
 • Vidensdeling og didaktiske overvejelser vedr. ordblinde elevers læring.
 • Opdatering i forhold til LST.
 • Vejledning i forhold til nye programmer, funktioner etc.
 • Gensidig inspiration og opkvalificering.

IT-advokater vil igennem deltagelse i netværket løbende udvikle særlig didaktisk viden om og pædagogisk kompetence i LST og læringsstrategier for ordblinde elever

Netværket er en ressource for den enkelte skole og dennes IT-advokat/IT-advokater.

Netværkets lukkede Google Site

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

IT-advokater

 

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 15.00-17.00

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 15.00-17.00

Onsdag den 6. maj 2020 kl. 15.00-17.00

Gitte Møldrup Frederiksen

Mobil: 5118 2136

gmf@silkeborg.dk

 

Netværk for undervisere i basisundervisning involverer lærere, der arbejder med dansk som andetsprog indenfor sit afgrænsede lovgivningsmæssige felt.

Der afholdes årligt 4 møder i netværket.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i de ønsker, netværksdeltagerne har haft, og vil bl.a. omfatte:

 • Organisering af basisundervisning
 • Rollen som ressourceperson i dansk som andetsprog
 • Vurderingsmateriale fra ministeriet til at følge tosprogede elevers sproglige udvikling
 • Videndeling vedr. forløb og konkrete materialer
 • Tosprogede og ordblindhed
 • Opdatering på ny viden og konferencer/kurser inden for feltet

Alle netværksmøder afholdes i Videncenter for sproglig, kulturel og social integration på Sølystskolen.

Uddybende beskrivelse af netværket findes på Netværk for undervisere i basisdansk

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

Netværk for undervisere i basisundervisning

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 15.00-17.00

 

Maria Ellehuus Nielsen

Mobil: 2135 0124
mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk

Netværk for supplerende undervisning i dansk som andetsprog involverer lærere, der arbejder med dansk som andetsprog inden sit afgrænsede lovgivningsmæssige felt.

Der afholdes årligt 4 møder i netværket.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i de ønsker, netværksdeltagerne har haft, og vil bl.a. omfatte:

 • Organisering af basisundervisning
 • Rollen som ressourceperson i dansk som andetsprog
 • Vurderingsmateriale fra ministeriet til at følge tosprogede elevers sproglige udvikling
 • Videndeling vedr. forløb og konkrete materialer
 • Tosprogede og ordblindhed
 • Opdatering på ny viden og konferencer/kurser inden for feltet

Alle netværksmøder afholdes i Videncenter for sproglig, kulturel og social integration på Sølystskolen.

Uddybende beskrivelse af netværket findes på Netværk for lærere i den supplerende undervisning

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

Netværk supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 15.00-17.00

 

Maria Ellehuus Nielsen

Mobil: 2135 0124
mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk

 

Netværket henvender sig til lærere, der varetager PLC-opgaven i forhold til at stille undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Opgaven kan også indeholde administration af skolens samling og udlån i det fælles bibliotekssystem.

Lærerne kan også varetage nærmere definerede opgaver (af skolen) i forhold til bekendtgørelsen om PLC. 

Netværket samarbejder med Silkeborg Bibliotek i forhold til “Hverdagspartnerskabet” mellem Skoleafdelingen og Biblioteket. I dette partnerskab udvikles bl.a. nye læringsforløb, som kan anvendes af alle skoler.

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

Netværk for skolebibliotekarer

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 15-17

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15-17

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 15-17

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15-17

Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 15-17

 

Hans-Jørn Riis

Mobil: 2344 2840

hjr@silkeborg.dk

 

 

Der er på alle skole ansat naturfagslærere, og der er også mange skoler, der har naturfagsteam.

Det vil være en styrke for den enkelte skole og for kommunen, hvis 1/2 lærere fra hver skole deltager i naturfagsnetværket.

Der sker hele tiden nye tiltag inden for de forskellige grene af naturfag, og der er mange aktiviteter rundt om i landet, ikke mindst på grund af de mange tiltag, som forskellige fonde laver i disse år.

Der vil på netværksmøderne dels blive talt om nyheder inden for naturfag, samt en kort gennemgang af nogle af de kurser og aktiviteter, der er relevante for naturfagslærere pt.

Der vil blive rejst aktuelle emner, som kan debatteres, og samtidig vil vi finde frem til, hvordan vi didaktisk kan bruge de konkrete emner til relevant undervisning til elever.

Vi vil i det omfang, det er nødvendigt, hente eksterne undervisere ind for at lave formidling for os om konkrete emner.

Der vil i ugen inden mødets afholdelse blive udsendt en dagsorden, og man er også altid velkommen til at komme med forslag til emner mm.

Se mere om Videncenter for naturfag.

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

Naturfagsnetværk

Mandag den 23. september 2019 kl. 15.00-17.00

Torsdag den 13. november 2019 kl. 15.00-17.00

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 15.00-17.00

Tirsdag den 7. april 2019 kl. 15.00-17.00

 

Søren Lumbye

Mobil: 2491 1030

slj@silkeborg.dk

 

Netværket henvender sig til personer, der virker som matematikvejledere eller ressourcepersoner i matematik.  

Netværket har fokus på erfaringsudveksling og fælles inspiration til udvikling af vejlederrollen ude på skolerne. På baggrund af matematikvejlederrollens særlige tilknytning til matematikfaget vil netværket også have fokus på spændingsfeltet mellem det at være en matematikfaglig ressource og at have en fagdidaktisk vejlederrolle.

Kontaktperson: Allan Jagd Esmarch, matematikvejleder på Balleskolen

Datooverblik

Netværk

Dato for aktiviteter

Kontaktperson

Netværk for matematikvejledere

Onsdag den 20. november kl. 15.00-16.45 på Balleskolen i "Pyramiden"

2 årlige møder, dato i foråret 2020 kommer

Allan Jagd Esmarch

alla2793@silkeskole.dk