Øvrige netværk

I Silkeborg er netværk for medarbejdere og ledere en ramme for strategisk kompetenceudvikling. I disse øvrige netværk er deltagelse frivillig, og skolerne vælger, hvorvidt de sender deltagere, ud fra skolens indsatser

Netværk for medarbejdere i folkeskolerne er drevet af medarbejdere i Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) med det formål at være et forum for kompetenceudvikling i forhold til fælles kommunale, strategiske indsatsområder samt nationale dagsordener.

Alle netværk arbejder med:

 • Information og viden om nationale og kommunale bestemmelser samt ny viden og forskning på de enkelte områder.
 • Videndeling og didaktiske udfordringer
 • At udfordre og udvikle praksis i fællesskab
 • At være ressourceperson eller vejleder for kollegaer

Netværkene mødes 2-5 gange årligt, 2-3 timer pr gang.

Ledere inviteres med ad hoc.

Øvrige kommunale netværk for medarbejdere

Netværket er en ressource for kommunes skoler og vil skabe mulighed for organisatorisk kompetenceudvikling inden for teknologiforståelse, digital fabrikation, designdidaktik og praksisfaglighed. Gennem deltagelse i dette netværk vil FabLab-pionerer få mulighed for faglig opdatering og sparring med kolleger fra kommunens andre skoler. Netværket faciliteres af FabLab-teamet med fokus på faglig opdatering og understøttelse af praksis og lokal kapacitetsopbygning på skolen.

Det centrale fokus på netværksmøderne er:

 • Viden om nationale og kommunale bestemmelser og strategier/indsatsområder, rammer m.m.
 • Ny viden, tiltag, materialer og forskning på området.
 • Videndeling og didaktiske overvejelser vedr. elevers læring i forhold til teknologiforståelse.
 • Gensidig inspiration og opkvalificering gennem Hands-on aktiviteter i FabLab.

FabLab-pionerer

FabLab-pionerer har til opgave at udbrede Designtænkning og Teknologiforståelse lokalt på skolerne, enten som ressourceperson eller faglig sparringspartner for kolleger. Over de senere år har netværket udviklet sig således, at der i højere grad er større fokus på fagligheden i teknologiforståelse. Det er en ny faglighed, som ikke alle pionerer har mødt, og vi søger derfor at understøtte mødet mellem pionerens praksisforståelse og målbeskrivelser fra Teknologiforståelse.

Møder og deltagelse

Netværket afholder tre årlige netværksdage, som placeres torsdage kl. 8.15-15.00.

Desuden tilbydes der i skoleåret eftermiddage med 'Åbent lab' for skolens personale. Disse dage vil have fokus på personlig fordybelse i teknologier i samspil med andre fagprofessionelle faciliteret af FabLab-teamet. Alle er velkomne!

Læs om FabLab og Videncenter for designtænkning og digital fabrikation.

Naturfagsnetværket er et netværk for dig, der arbejder med naturfag i din under-visning eller er optaget af Udeskole. Der er både noget for dig, der arbejder med indskoling, mellemtrin og udskoling. Formålet med netværket er at skabe en ramme med højt til loftet, hvor du gennem hands-on øvelser, didaktiske dialoger og videndeling får ny inspiration, viden og kompetencer med hjem til din undervisning.

Netværket har til formål at være et forum for videndeling, kompetenceudvikling i forhold til fælles kommunale, strategiske indsatser samt nationale dagsordenener.

I netværket arbejder vi med:

 • Information og viden om nationale og kommunale indsatser samt ny viden og forskning indenfor fagområdet.
 • Videndeling om faglige- og didaktiske udfordringer.
 • At udfordre og udvikle praksis i fællesskab.

Netværket faciliteres af naturfagskonsulenter og naturvejledere/-formidlere fra Aqua Naturfagscenter, og sammen har vi fokus på at understøtte praksis, gensidig inspiration og kompetenceudvikling gennem hands-on aktiviteter i vores eksterne læringsmiljøer omkring Aqua, Fritidsgården, Nyløkke og andre lokale grønne/blå læringsmiljøer – det kunne også være omkring eller på egen skole.

Du finder invitation til netværket på AULA ved at tilmelde dig gruppen for naturfagslærere.

I skoleåret 2022/23 afholdes 3-4 netværksdage på følgende dage:

 • 07.09.2022, kl. 14.00-16.00
 • 22.11.2022, kl. 14.00-16.00
 • 20.04.2023, kl. 14.00-16.00

Vi håber på at se dig, og vi glæder os til at inspirere og opkvalificere hinanden inden for naturfag.

Se mere om Team åben skole og praksisfaglighed, AQUA Naturfagscenter/Videncenter for naturfag.

Læs om vore aktiviteter på udoglaer.dk

Kontakt: Søren Lumbye, mobil: 2491 1030

Kontakt: Morten Ravn Knudsen, mobil: 24349203

Netværket henvender sig til personer, der virker som matematikvejledere eller ressourcepersoner i matematik.  

Netværket har fokus på erfaringsudveksling og fælles inspiration til udvikling af vejlederrollen ude på skolerne. På baggrund af matematikvejlederrollens særlige tilknytning til matematikfaget vil netværket også have fokus på spændingsfeltet mellem det at være en matematikfaglig ressource og at have en fagdidaktisk vejlederrolle.

Der forventes afholdt to årlige møder i netværket.

Kontaktperson: Allan Jagd Esmarch, matematikvejleder på Balleskolen

Netværk for (udskolings)matematiklærere i Silkeborgområdet

Faciliteret af Silkeborg Gymnasium v/Brian Krog Christensen

Formålet med netværket er at reducere problemer i matematik ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne.

Læs mere på www.matbid.dk.

Aktuelt vedr. skoleåret 2022/23: Indbydelse til møde 15. september 2022

Netværk for PLF-vejledere og ressourcepersoner er for PLF-vejledere og ressourcepersoner, der er uddannet i forbindelse med Silkeborg Kommunes PK-PLF indsats. Derudover er de tidligere fyrtårne fra PL-PLF indsatsen også meget velkomne i netværket, hvis de stadig har en funktion i skolens PK-PLF indsats.

Netværket har til formål at understøtte PLF-vejledernes og PLF-ressourcepersonernes arbejde på skolerne gennem videndeling på tværs af skoler samt bidrage med ny viden på området. 

Der er planlagt to møder for netværket i skoleåret 2021/22, hhv. 28.9.2021 og 2.3.2022, læs mere.

Mette Bak Bjerregaard
Mobil: 3069 9266
mbbj@silkeborg.dk

Netværket henvender sig til lærere, der varetager PLC-opgaven i forhold til at stille undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Opgaven kan også indeholde administration af skolens samling og udlån i det fælles bibliotekssystem.

Lærerne kan også varetage nærmere definerede opgaver (af skolen) i forhold til bekendtgørelsen om PLC. 

Netværket samarbejder med Silkeborg Bibliotek i forhold til “Hverdagspartnerskabet” mellem Skoleafdelingen og Biblioteket. I dette partnerskab udvikles bl.a. nye læringsforløb, som kan anvendes af alle skoler.

Benedikte Wegeberg
Mobil: 2398 1117
bw@silkeborg.dk

Mette Bak Bjerregaard
Mobil: 3069 9266
mbbj@silkeborg.dk

Netværk for supplerende undervisning i dansk som andetsprog involverer lærere, der arbejder med dansk som andetsprog inden sit afgrænsede lovgivningsmæssige felt.

Der afholdes årligt 4 møder i netværket.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i de ønsker, netværksdeltagerne har haft, og vil bl.a. omfatte:

 • Organisering af basisundervisning
 • Rollen som ressourceperson i dansk som andetsprog
 • Vurderingsmateriale fra ministeriet til at følge tosprogede elevers sproglige udvikling
 • Videndeling vedr. forløb og konkrete materialer
 • Tosprogede og ordblindhed
 • Opdatering på ny viden og konferencer/kurser inden for feltet

Alle netværksmøder afholdes i Videncenter for sproglig, kulturel og social integration på Sølystskolen.

Uddybende beskrivelse af netværket findes på Netværk for lærere i den supplerende undervisning.

Maria Ellehuus Nielsen
Mobil: 2135 0124
mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk

Netværk for undervisere i basisundervisning involverer lærere, der arbejder med dansk som andetsprog indenfor sit afgrænsede lovgivningsmæssige felt.

Der afholdes årligt 4 møder i netværket.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i de ønsker, netværksdeltagerne har haft, og vil bl.a. omfatte:

 • Organisering af basisundervisning
 • Rollen som ressourceperson i dansk som andetsprog
 • Vurderingsmateriale fra ministeriet til at følge tosprogede elevers sproglige udvikling
 • Videndeling vedr. forløb og konkrete materialer
 • Tosprogede og ordblindhed
 • Opdatering på ny viden og konferencer/kurser inden for feltet

Alle netværksmøder afholdes i Videncenter for sprog og læsning på Sølystskolen.

Uddybende beskrivelse af netværket findes på Netværk for undervisere i basisdansk.

Maria Ellehuus Nielsen
Mobil: 2135 0124
mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk