Obligatoriske netværk

I Silkeborg er netværk for medarbejdere og ledere en ramme for strategisk kompetenceudvikling. I obligatoriske netværk har alle skoler minimum én deltager

De obligatoriske netværk for medarbejdere i folkeskolerne er drevet af medarbejdere i Pædagogisk Praksis og læring (PPL) med det formål at være et forum for kompetenceudvikling i forhold til fælles kommunale, strategiske indsatsområder samt nationale dagsordener.

Alle netværk arbejder med:

 • Information og viden om nationale og kommunale bestemmelser samt ny viden og forskning på de enkelte områder.
 • Videndeling og didaktiske udfordringer
 • At udfordre og udvikle praksis i fællesskab
 • At være ressourceperson eller vejleder for kollegaer

Netværkene mødes 2-5 gange årligt, 2-3 timer pr gang.

Ledere inviteres med ad hoc.

Obligatoriske kommunale netværk for medarbejdere

Målgruppe for netværket er pædagogiske medarbejdere, der har en funktion i arbejdet med inklusion og/eller AKT.

Alle netværk arbejder med:

 • Information og viden om nationale og kommunale bestemmelser samt ny viden og forskning på de enkelte områder.
 • Videndeling og didaktiske udfordringer
 • At udfordre og udvikle praksis i fællesskab
 • At være ressourceperson eller vejleder for kollegaer

Teamleder Gaby Møller Olesen
Mobil: 2361 3940
gmo@silkeborg.dk

Netværket er en ressource for den enkelte skole og vil skabe mulighed for organisatorisk kompetenceudvikling som fx kvalificerede mellemformer. Gennem deltagelse i dette netværk vil læsevejledere, ressourcepersoner i læsning og IT-advokater få mulighed for faglig opdatering og sparring med kolleger fra kommunens andre skoler. Der vil løbende være oplæg fra læsekonsulenter, ordblindekonsulent, lærere og andre fagpersoner – alt sammen med fokus på faglig opdatering og understøttelse af praksis på hjemskolen.

Centrale emner på netværksmøderne er:

 • Information om nationale og kommunale bestemmelser.
 • Ny viden, tiltag og forskning på området.
 • Vidensdeling og didaktiske overvejelser vedr. elevers læring.
 • Opdatering ift. LST
 • Gensidig inspiration og opkvalificering.

Læsevejledere/ressourcepersoner i læsning

Hver skole har mindst en læsevejleder/ressourceperson med efteruddannelse i literacy, sprog og læsning.

Disse personer varetager opgaver med fokus på at løfte fagligheden på egen skole, koble teori og praksis samt understøtte, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Læsevejledere og ressourcepersoner i læsning yder løbende en indsats for gennem vejledning og sparring med kolleger og ledelse at understøtte og fremme læringsbetingelserne ift. elevernes literacy-kompetencer, sprog- og læseudvikling.

Materialer på Silkeskole-side under Google Drev- unilogin påkrævet

IT-advokater

IT-advokaten understøtter skolens inklusion af ordblinde elever og det vedvarende arbejde med at implementere elevernes brug af Læse-Skriveteknologi (LST) i almenundervisningen.

Det er en fordel at ressourcepersonen har viden om ordblindhed, specialpædagogisk indsigt og motivation til kontinuerligt arbejde med LST og læringsstrategier for ordblinde elever.

Materialer på Silkeskole-side under Google Drev - unilogin påkrævet

Møder og deltagelse

Netværket afholder fem årlige netværksmøder á 2 timer (på tirsdage kl. 15-17) og en årlig fordybelsesdag i januar.

Gruppens uddannelsesmæssige baggrund er forskellig, men alle, der varetager opgaver af ovennævnte karakter, er velkomne.

Møder og dagsordner annonceres gennem gruppen ”Læsevejledere, ressourcepersoner og IT-advokater” på Aula. Den enkelte skoles administrative medarbejder kan i TEA koble relevante medarbejdere på denne gruppe.

Kontaktpersoner

Annemette Zimmermann Kristensen, læsekonsulent
Mobil: 5118 5612
azk@silkeborg.dk 

Benedikte Wegeberg, læsekonsulent
Mobil: 2398 1117
bw@silkeborg.dk

Gitte Møldrup Frederiksen, ordblindekonsulent
Mobil: 5118 2136
gmf@silkeborg.dk

Alle skoler i Silkeborg Kommune er med i SSP-Samarbejdet. Skolen vælger selv sin SSP-vejleder, som indgår i SSP-samarbejdet.

Opgaver

 • At være en ressourceperson i forbindelse med forebyggelse af risikoadfærd – herunder kriminalitet og radikalisering – og misbrugsforebyggende arbejde, dette både i forhold til kolleger og skolens ledelse samt i forhold til børn, unge og forældre.
 • At skabe øget fokus på børn og unge, der ikke trives.
 • At deltage i skolens øvrige tværfaglige netværk, eksempelvis K-møder.

SSP-vejlederens ansvarsområde er centreret omkring det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde på skolen og i nærmiljøet.

SSP-vejlederne indgår i et fælleskommunalt netværk og opkvalificeres løbende med viden og kompetencer omkring emner som f.eks. tværfagligt samarbejde og forebyggelse af risikoadfærd, herunder rusmidler, sociale medier mv.

I dette netværk afholdes 2-3 årlige netværksmøder á 2 timer og et årsmøde for hele SSP-organisationen, som er et dagsmøde.

Møderne indkaldes gennem en personlig mail, så deltagerne er orienteret om dagsorden og tidspunkt og mødested. Der udsendes referater og materialer efterfølgende til alle i SSP-vejledernetværket.

Lærke Mogensen
Mobil: 2176 4168
lmo@silkeborg.dk