Forum for IT og digitalisering

Dette forum udgør organiseringen omkring arbejdet med og udvikling af IT og digitalisering på skoleområdet. Læs mere om formål og indhold

Beskrivelse af forum for it- og digitalisering

Forum for IT og digitalisering består af 4-5 skoleledere, pædagogiske ledere og administrative ledere med særlig interesse for og indsigt i temaet.

Forummet understøttes med sekretærbistand fra Skoleafdelingen, men vil på mange måder være ret selvkørende inden for det mandat gruppen gives af mig, afdelingsledelsen og de samlede skoleledelser. Gruppen skal løbende give feedback og indhente mandat hos både skolechefen og skoleledergruppen.

Formål

1. At rådgive skolechefen i væsentlige beslutninger om fælles strategier, processer, indkøb og indsatser inden for it- og digitaliseringsområdet med henblik på at sikre gode løsninger, helhedstænkning og koordination i skolevæsenet mellem

  • Læringsteknologier: Hardware, BYOD
  • Læremidler: Digitale læremidler, programmer/apps
  • Pædagogik/didaktik: Digitalisering i den pædagogiske praksis
  • Platforme: Aula, Meebook, Google Suite, Office 365, mv.
  • Kompetencer: Uddannelse, vidensdeling, netværk, support, anvendelse
  • Ledelse: Strategier, indsatser, beslutningskompetence, samarbejde med Børn- og familieafdelingen

  • Samt sekundært: Lovgivning: GDPR, notat- og journaliseringspligt, aktindsigt, folkeskoleloven, m.fl.

2. At være bindeled til de samlede skoleledelser mhp. at sikre en sammenhæng mellem skolernes behov og ønsker og de centrale prioriteringer og beslutninger for skolevæsenet på dette område.

Praksis og mødevirksomhed

Et tydeligt ledelsesperspektiv i gruppen koblet med indsigt i skolernes praksis på området er vigtigt.

Der udpeges en fast formand og mødeleder af skolechefen. Bemandingen suppleres løbende. I forbindelse med konkrete opgaver/temaer kan suppleres med fx repræsentant fra IT-afdelingen, proceskonsulent mfl. 

Mødevirksomheden er et møde á to timer ca. hver 6 uge. Alle forummets medlemmer bidrager med fx at udarbejde forslag eller undersøge diverse temaer mellem møderne.

Faste medlemmer:

(Formand) Kasper Haagen Jensen (Skoleleder, Grauballe Skole) - kontakt Kasper hvis du vil have noget drøftet i forummet.
Casper Zimmermann (Pædagogisk leder, Funder-Kragelund Skole)
Rasmus Agertoft Iversen (Pædagogisk leder, Skægkærskolen)
Kristian Dissing (Skoleleder, Vestre Skole)
Mette Lisby Høy (Administrativ leder, Buskelundskolen)

Ressourcepersoner:

Mette Bak Bjerregaard (Teamleder Videncenter for sprog og læsning)
Allan Sejer Iversen (Pædagogisk leder, Thorning Skole)
Hans Plougmann Lajgaard (Pædagogisk leder, Trekløverskolen)
Henrik Lundbeck Nielsen (Administrativ leder SU og Sølystskolen)
Henrik Hamborg Thiesen (Pædagogisk leder, Sejs Skole)

Referater fra møderne kan findes i GO-sagen EMN-2020-02343