Elevplaner - udfordringsret

Information om udfordringsretten i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner i grundskolen i Silkeborg Kommune i perioden 2020/21-2022/23, rettet mod skolernes medarbejdere

Baggrund

Tilbage i efteråret 2019 blev der på baggrund af et politisk bevillingsmål om at mindske uhensigtsmæssige procedurer og administration lavet en større undersøgelse af, hvad skolebestyrelser, LokalMED og skoleledelser oplevede som uhensigtsmæssigt. I den forbindelse blev der gentagne gange peget på, at elevplanerne i læringsplatformen Meebook indeholder en låst forståelse af, hvad en elevplan skal bruges til og ikke er meningsfuld for skole-hjemsamarbejdet. På et skoleledermøde i efteråret 2019 blev det besluttet, at vi ville arbejde videre med området. Balleskolen, Gjern Skole og Funder-Kragelund Skole har indgået i et refleksions-/udviklingsarbejde med henblik på drøftelse af, hvordan vi i fremtiden kunne ønske os at arbejde med elevplaner.

Med det som afsæt har Silkeborg Kommune ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om udfordringsret i forbindelse med udarbejdelse af elevplaner i grundskolerne i Silkeborg. Læs vores godkendelse af ansøgningen.

Formål

Ansøgningens hovedmål er, at skolerne lokalt får rum til at arbejde med pædagogiske tilgange og lokale modeller for, hvordan man kan udarbejde en dynamisk elevplan, der understøtter elevens læring og skole-hjemsamarbejdet.

Formalia

Inden skolerne kan påbegynde det pædagogiske udviklingsarbejde med at udvikle dynamiske elevplaner, skal ansøgningen præsenteres i skolebestyrelsen og godkendes. Dette kan ske gennem behandling på et møde, hvor skolebestyrelsen aktivt tager stilling til forsøgsansøgningen. Når det er behandlet i skolebestyrelsen, sendes dokumentation til Trine Bisgaard i Skoleafdelingen, hvorefter udviklingsarbejdet kan påbegynde.

Skolerne vil i perioden 2020/21-2022/23 kunne arbejde lokalt med at udvikle dynamiske elevplaner.

Rammesætningen for, hvad de dynamiske elevplaner skal indeholde, klarlægges jf. disse vilkår for forsøget og for evalueringen af udviklingsarbejdet.

Forud for deltagelse

Forud for deltagelse i forsøgsordningen skal punktet behandles og godkendes på et skolebestyrelsesmøde. Referat af punktet sendes på en mail til Trine Bisgaard på Trine.Bisgaard@silkeborg.dk, som vil gemme tilsagnet i en mappe i GO.