Aktiviteter PK PLF

Indsatsen, "Styrkelse af professionelle kapitel gennem professionelle læringsfællesskaber – en udvidet indsats", gennemføres i fire spor, henholdsvis et ledelses-, skole-, ressource- og evalueringsspor. De fire spor understøtter og forstærker gensidigt hinanden, så skolens professionelle kapital til at arbejde som og i professionelle læringsfællesskaber samlet set løftes.

Motoren bag opbygningen af professionel kapital og stærke professionelle læringsfællesskaber er reflekterende dialoger med fokus på elevernes læring og trivsel på og mellem alle niveauer i skolevæsenet.

Læs mere om de fire spor:

Ledelsessporet har fokus på ”the big why” og styrkelse af ledelsernes lokale fortællinger om:

  • Hvad er professionel kapital og PLF”
  • Hvorfor og hvordan kan det give mening på vores skole at arbejde i og som professionelt lærende fællesskab”
  • Et fokus på ledelsesrollen i forhold til arbejdet med styrkelsen af skolens professionelle kapital og ledelse af professionelle, der arbejder i lærende fællesskaber.

Aktiviteter:

Beskrivelse af sporet:

Målet med skolesporet er, at alle skoler understøttes i det vidensmæssige fokus for arbejdet i professionelle læringsfællesskaber gennem udvalgte temaer som f.eks. reflekterende dialoger, anvendelse af data i pædagogisk praksis, feedback samt hvordan man arbejder som lærende team. Der arbejdes i et anvendelsesorienteret, skoletilpasset og systematisk fokus. Efterfølgende sparring på skolen har fokus på understøttelse af arbejdet med prøvehandlinger på skolen.

Aktiviteter:

 

Indsatsen på skolesporet er inddelt i fire faser som illustreret i ovenstående cykliske proces.

Det vil være meget forskelligt, hvilket afsæt skolerne tager i deres arbejde med udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. Skolens ledelse er ansvarlig for udarbejdelse af målsætning og handleplan for det lokale arbejde med PLF.

De fire faser: Formøde - workshop - handlinger - sparring gentages to gange på et skoleår i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

Alle skoler har tilkoblet en faglig konsulent fra VIA-UC som understøtter den lokale proces på skolerne.

Aktiviteter:

<uddannelsesforløb> </uddannelsesforløb>

I skoleåret 2019/20 etableres der et kommunalt netværk for PLF-ressourcepersoner som mødes 2 gange á tre timer. Første gang i efteråret 2019 og anden gang i foråret 2020.

PK-PLF spor 3 ressourcesporet, beskrivelse af de forskellige uddannelsesgange

Beskrivelse af sporet:

Arbejdet med udvikling af professionelle læringsfællesskaber forudsætter blandt andet veludviklede kompetencer indenfor evaluering og data literacy hos ledelsen, så de på egen hånd kan producere viden, der kan bruges til at følge, drive og kvalificere den igangværende skoleudvikling på et relevant og meningsfuldt grundlag og herigennem kontinuerligt forbedre elevernes læring og trivsel. 

Formålet med evalueringssporet er derfor at give de pædagogiske ledere:

  • Praksisrelevant viden om hvilke evalueringsmetoder, der virker til forskellige formål
  • Viden om og hans on-erfaring med, hvordan meningsfulde og værdiskabende evalueringsprocesser tilrettelægges og gennemføres på skolerne
  • Kompetencer og konkrete redskaber til at planlægge, gennemføre og anvende evalueringer af pædagogisk praksis på egen skole, der understøtter det lærende samarbejde
  • Handlingsrettet vejledning i og kompetencer til at deltage og lede reflekterende dialoger, der informeres af tidstro data om elevers læring og trivsel
  • Kompetencer til at kvalitetssikre, give feedback på og sparre om tilrettelæggelse af undervisningen på et datainformeret grundlag
  • Handlingsanvisende vejledning i at løse specifikke evalueringsopgaver fra egen praksis

Aktiviteter:

Der gennemføres fire workshops i evalueringssporet, der bindes sammen af en række mellemrumsopgaver, og som samlet set er designet til at give deltagerne kompetence til at anvende evaluering som redskab til at drive og kvalificere udviklingen af den pædagogiske praksis indenfor rammerne af professionelle læringsfællesskaber.

I de enkelte workshops vil vi have fokus på at opbygge skoleledere og pædagogiske lederes hands on-kompetencer til – sammen med deres pædagogiske personale – at gennemføre løbende evaluering i og af praksis. Derudover får deltagerne en mellemrumsopgave efter de første tre workshops. Mellemrumsopgaverne er tilrettelagt med henblik på, at de pædagogiske ledere og skolelederne kan træne deres nyerhvervede evalueringskompetencer i praksis. Det samlede forløb i evalueringssporet veksler således mellem vidensinput, faciliterede gruppeøvelser og afprøvning i praksis.

Det nærmere indhold i forløbet skitseres i tabellen nedenfor. Bemærk, at alle halvdagsworkshops gennemføres to gange på samme dag.

PK-PLF spor 4, evalueringssporet: Oversigt over workshops