Faglig læsning og skrivning - indskoling og mellemtrin

Elevernes sproglige kompetencer er vejen til læring og deltagelse i sociale fællesskaber. Det er med Fælles Mål skærpet, at alle fag/lærere skal varetage arbejdet med den sproglige dimension.
Se her forløbsbeskrivelsen for foråret 2022

Kompetenceudvikling med fokus på faglig læsning og skrivning for faglærere i indskoling og på mellemtrin i Silkeborg Kommune.

Forløbsbeskrivelse foråret 2022

At kunne læse og skrive tekster i skolens forskellige fag kræver viden om og undervisning i det sprog, teksterne består af. Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver eleverne mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. På forløbet får deltagerne bud på helt konkrete veje til at understøtte elevernes fagsproglige udvikling gennem eksplicit arbejde med de fire sproglige færdigheder lytning, læsning, tale og skrivning i tæt samspil.

Omfang og tid

Forløbet består af fem workshops á hver 3 timer i perioden januar-maj 2022.

Alle workshops foregår på tirsdage kl. 13.00-16.00:

  • Workshop 1, 18. januar 2022, i hallen v/Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2
  • Workshop 2, 1. marts 2022, i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5
  • Workshop 3, 5. april 2022, i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5
  • Workshop 4, 3. maj 2022, i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5
  • Workshop 5, 31. maj 2022, i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5

Der er vikardækning for de 15 timer til workshops for op til fem medarbejdere.

På hver workshop får deltagerne tid til at planlægge en mellemrumsopgave; en lille prøvehandling, som der arbejdes med inden den næste workshop. I perioden mellem workshops står Videncenter for sprog og læsning (VSL) til rådighed for sparring.

For at understøtte, at forløbet får relevans på den enkelte skole, afholdes før forløbet et kort online-møde mellem VSL og skolens ledelse, hvor forløbet præsenteres. Som en del af forløbet afholdes to møder pr. skole; et tidligt i forløbet med fokus på skolens ønskede udbytte, og et sidst i forløbet, med fokus på evaluering. På disse to møder deltager VSL sammen med en repræsentant fra skolens ledelse, og de lærere, der indgår i forløbet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Det prioriteres, at der fra hver skole mindst deltager fem lærere, fordelt med en lærer fra henholdsvis de humanistiske og de naturvidenskabelige fag i indskoling og på mellemtrin, samt en ressourceperson i læsning. På tre af de fem workshops er deltagerne delt i et humanistisk og et naturvidenskabeligt spor for at komme tæt på det, der kendetegner sproget i de forskellige fag, og hvad det betyder for undervisningen. Hvis deltagerne underviser i fag fra begge spor, skal der tages stilling til, hvilket spor den enkelte lærer skal deltage på.

Formål og indhold

Kompetenceudviklingsforløbet tager udgangspunkt i målene for kompetenceudviklingen på skoleområdet i Silkeborg Kommune. I Udviklingsplan for sprog 0-12 år stilles krav om, at faglærere fra indskoling og mellemtrin skal indgå i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på faglig læsning og skrivning.

Se Udviklingsplan for sprog 0-12 år, side 25

De fem workshops har følgende overskrifter:

Model med de 5 overskrifter for workshops vedr. faglig læsning og skrivning

Alle workshops afvikles i et samarbejde mellem en ekstern underviser og vejledere fra VSL.

Et skærmdump af en tabel med undervisere og indhold på de enkelte workshops i forløbet Faglig læsning og skrivning

Baggrund

Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver eleverne mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. Der arbejdes med dette gennem faglig læsning og skrivning og ved at arbejde med de fire færdigheder lytning, læsning, at tale og skrive i tæt samspil.

Se Børne- og Undervisningsministeriets vejledning ”Sproglig udvikling” af 2020 fra emu.dk 

I skoleåret 2020/21 blev forløbet afviklet for 12 skoler og i skoleåret 2021/22 fortsættes forløbet for de resterende skoler. Der vil dog i løbet af foråret blive foretaget en evaluering af kompetenceudviklingsforløbet med henblik på at justere det kommende forløb ud fra erfaringerne i år 1.