Alle skal med - kompetenceudvikling for SFO

En del af indsatsområdet Alle skal med: Et fritidspædagogisk temaforløb for fritidspædagogisk personale i Silkeborg Kommune

Der er afsat midler til afvikling af 4-5 korte kurser for medarbejdere i SFO i løbet af skoleåret 2021/22.

Med udgangspunkt i Alle skal med inviteres I og jeres medarbejdere til at deltage i et temaforløb under overskriften ”Deltagelsesmuligheder i SFO”. Temaforløbet er et tilbud til alle SFO’er i Silkeborg Kommune, der ønsker at arbejde yderligere med udvikling og kvalificering af et fælles fagsprog og fritidspædagogik i SFO-regi.

Forløbet består af et indledende ledermøde og fem efterfølgende temamøder med fokus på forskellige delområder inden for fritidspædagogikken.

Læs beskrivelsen af det fritidspædagogiske temaforløb for fritidspædagogisk personale i Silkeborg Kommune skoleåret 2021/22

Læs beskrivelse og indhold i det indledende emnemøde for SFO-ledelsen, TR m.fl. i Silkeborg Kommune 17.09.2021

Temaforløbet

  • 17.09.2021 kl. 9-12, Indledende emnemøde: Kvalitetsmarkører for fritidspædagogikken, overblik over det samlede forløb, ledelsen betydning ift. understøttelse og forankring.
  • 30.09.2021 kl. 8.30-12.00, 1. temamøde: Børneperspektiver og deltagelsesmuligheder i SFO’en
  • 17.11.2021 kl. 8.30-12.00, 2. temamøde: Forældresamarbejde i et deltagelsesperspektiv
  • 03.03.2022 kl. 8.30-12.00, 4. temamøde: Bevægelse i fritidspædagogiske sammenhænge for alle børn
  • 21.04.2022 kl. 8.30-12.00, 5. temamøde: Sproget i de fritidspædagogiske rum
  • 25.05.2022 kl. 8.30-12.00, 3. temamøde: Kreativitet for alle (flyttet fra 12.1.)

Målgruppen for de fem temamøder

Det anbefales, at der deltager mindst to gennemgående medarbejdere fra jeres skole, af hensyn til muligheden for faglig sparring samt fastholdelse af viden efter forløbet. Det er muligt at sende flere deltagere, ligesom det er muligt, at man sender øvrigt personale til enkelte temamøder ud over de personer, der deltager fast. SFO’ens ledelse opfordres til at deltage så vidt muligt.

Såfremt der på skolen er en eller flere medarbejdere, som tidligere har indgået i et kompetenceudviklingsforløb omkring elevers sproglige udvikling i SFO’en (ressourcepersoner i dansk som andetsprog 2017/18 eller SFO-ressourcepersoner i sprog 2018/19), kan det overvejes, om de med fordel kan være gennemgående deltagere i dette forløb.

Målgruppen for indledende emnemøde er SFO’ens ledelse og SFO’ens TR. På vidensdelen af ledermødet (fagligt oplæg) vil der være mulighed for online deltagelse af det pædagogiske personale fra SFO’en. På emnemødet deltager også repræsentanter fra de faglige foreninger. Skolechefen rammesætter mødet.

I tråd med seminardag 3 (21.05.2021) i Alle skal med-ledelsessporet opfordres der til, at man gør sig nogle strategiske overvejelser ift. at få størst muligt udbytte af forløbet. Se de to første opgaver v/Micki Sunesen som inspiration til overvejelser og processer.

Alle materialer fra seminardagen 21.5.2021 findes på alleskalmedisilkeborg.dk.

Samlet tilmelding for hele forløbet er blevet gennemført 1. september 2021

Der gives ikke vikarrefusion og deltagelse er frivillig.