Faglig læsning og skrivning - indskoling og mellemtrin

Kompetenceløftet Faglig læsning og skrivning – for indskoling og mellemtrin.

Tilmelding til kompetenceløftet Faglig læsning og skrivning – for indskoling og mellemtrin. Alle skoler skal forholde sig til, hvorvidt medarbejderne deltager i skoleåret 2020/21 eller 2021/22, jf. planen nedenfor.

Kurset henvender sig til faglærere i matematik, natur/teknologi, dansk, kristendom og historie.

 • Hver skole skal tilmelde sig 1 af 3 hold: enten holdet i skoleåret 2020/21, eller et af de to hold i skoleåret 2021/22. Modulbeskrivelsen ses nederst!
 • Deltagere: minimum 2 lærere fra indskoling og 2 fra mellemtrin + 1 læsevejleder/ressourceperson i læsning
  • Både humanistiske og naturfaglige fag skal være repræsenteret (prioriter at få matematiklærere med, gerne fra begge afdelinger)
  • Skolen må gerne sende flere medarbejdere afsted end de 5 obligatoriske
 • Tid: Afsæt 15 timer til kursusaktivitet (5 tirsdage kl. 13-16) + tid til at ”øve sig” mellem kursusgangene (medarbejderne vil være med til at formulere opgaver mellem hver kursusgang). Skolen kompenseres for 5x15 timer, dvs. for de obligatoriske deltagere, øvrige er for egen regning.
 • Forberedelse: Er ikke et krav, men der vil være litteraturforslag til ca. 1 times læsning pr. kursusgang
 • Afklaringsmøde: 1 times møde med ledelse og kursusdeltagere samt en konsulent fra Videncenter for sprog og læsning og en tale-hørekonsulent fra Videncenter for Sprog og Kommunikation: ”Hvad er vores ønsker og behov i forhold til kompetenceløftet? Hvad skal kompetenceløftet bidrage til lokalt?
 • Arbejdet på skolen supporteres af Videncenter for sprog og læsning og den lokalt tilkoblede tale-hørekonsulent

Hvis I allerede nu har – eller planlægger at etablere – et samarbejde blandt læsevejlederne i de forpligtende samarbejder, kan I overveje, om det giver mening at tilmelde jeres skoler til det samme hold.

Lene Lerche og Benedikte Wegeberg, Læsekonsulenter

 

Hold 01

(Skoleåret 2020/21)

Hold 02

(Skoleåret 2021/22)

Hold 03

(Skoleåret 2021/22)

1. modul

8. september 2020

14. september 2021

28. september 2021

2. modul

17. november 2020

9. november 2021

23. november 2021

3. modul

2. februar 2021

18. januar 2022

1. februar 2022

4. modul

16. marts 2021

1. marts 2022

15. marts 2022

5. modul

8. juni 2021

31. maj 2022

7. juni 2022

Alle kurser afvikles i tidsrummet kl. 13-16 på VIA, Campus Silkeborg

Illustration af forløbet med de 5 moduler i Faglig læsning

Modulbeskrivelse og generel information

Generelle informationer

Antal timer: 15 timer fordelt på 1 skoleår med 5 kursusgange á 3 timer.

Kursusgangene er placeret tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00 – 16.00

Kurserne afvikles på VIA, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg

Forplejning: Kaffe/te og kage

Hold 1 i skoleåret 2020/21

Hold 2 og 3 i skoleåret 2021/22

På kompetenceudviklingsforløbet præsenteres lærerne for og arbejder med den nyeste viden inden for følgende tre hovedoverskrifter:

 • Fra hverdagssprog til fagsprog - Sprog anvendt i klasserummet
 • Læsning af fagtekster (herunder analog læsning og digital literacy)
 • Skrivning i fagene

1. hold

2. hold

3. hold

1. modul

8. september 2020

14. september 2021

28. september 2021

2. modul

17. november 2020

9. november 2021

23. november 2021

3. modul

2.. februar 2021

18. januar 2022

1. februar 2022

4. modul

16. marts 2021

1. marts 2022

15. marts 2022

5. modul

8.. juni 2021

31. maj 2022

7. juni 2022


 • Hver skole skal tilmelde sig 1 af 3 hold: enten holdet i skoleåret 2020/21, eller et af de to hold i skoleåret 2021/22.
 • Deltagere: min 2 lærere fra indskoling og 2 fra mellemtrin + 1 læsevejleder/ressourceperson i læsning
  • Både humanistiske og naturfaglige fag skal være repræsenteret (prioriter at få matematiklærere med, gerne fra begge afdelinger)
  • Skolen må gerne sende flere medarbejdere afsted end de 5 obligatoriske. Der kompenseres for 5x15 timer, dvs. for de obligatoriske deltagere, øvrige er for egen regning.
 • Tid: Afsæt 15 timer til kursusaktivitet (5 tirsdage kl. 13-16) + tid til at ”øve sig” mellem kursusgangene (medarbejderne vil være med til at formulere opgaver mellem hver kursusgang)
 • Forberedelse:  Er ikke et krav, men der vil være litteraturforslag til ca. 1 times læsning pr. kursusgang
 • Afklaringsmøde: 1 times møde med ledelse og kursusdeltagere samt en konsulent fra Videncenter for sprog og læsning og en tale-hørekonsulent fra Videncenter for Sprog og Kommunikation: ”Hvad er vores ønsker og behov i forhold til kompetenceløftet? Hvad skal kompetenceløftet bidrage til lokalt?
 • Arbejdet på skolerne supporteres af Videncenter for sprog og læsning og den lokale tale-hørekonsulent

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte læsekonsulent Lene Lerche på lene.lerche@silkeborg.dk

Oplægsholderne vil i forbindelse med de enkelte kursusgange anbefale relevant litteratur.

Af anden relevant litteratur kan anbefales:

 • ”Broen til fagsproget” af Katja Vilien og Helene Thise (2019)
 • ”Skub på ordene” og ”Få forståelsen med” af Anne-Mette Veber Nielsen og Hanne T. Daugaard (bl.a. præsenteret på læsevejlederdagen den 21. januar 2020)

Sproglig udvikling i alle fag

Underviser: Nina Gøttsche

Formål

På første workshop ser vi på den afgørende betydning, sproget har for elevernes deltagelsesmuligheder i undervisningen og åbner op for, hvad en ’sprogbaseret undervisning’ er. Der lægges op til, at deltagerne aftaler konkrete afprøvninger i praksis inden næste workshop.

Indhold

Hvorfor skal vi beskæftige os med sprog i alle fag? Hvordan er fokus på fagenes sprog skrevet ind i Fælles mål? Hvordan kan en sprogbaseret undervisning se ud i en helt konkret hverdagspraksis? I workshoppens første del præsenteres deltagerne for en teoretisk ramme, hvorefter fokus flyttes til undervisningspraksis med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Efter præsentationen af hhv. teori og eksempler arbejdes der skolevis med at lave aftaler om mellemrumsopgaver i egen praksis frem mod næste workshop. Skolerne understøttes af medarbejdere fra PPL. 

 

Sprogbaseret didaktik – fra hverdagssprog til fagsprog

Underviser: Kathrin Bock

Hvordan kan kravet om at arbejde med elevernes sproglige udvikling (Fælles Mål 2019) udmøntes i undervisningen i fagene i indskolingen og på mellemtrinnet? Kurset har fokus på hvordan forståelse af fagets indhold kan støttes gennem opmærksomhed på og viden om fagets sprog.

Formål

At få grundlæggende kendskab til principper for en sprogbaseret didaktik, hvor man bevæger sig fra hverdagssprog til fagsprog.

Indhold

I forlængelse af 1. kursusgang arbejder vi praktisk og teoretisk med hvordan elevernes sproglige og faglige udvikling kan stilladseres. Vi afprøver et konkret forløb, der viser de grundlæggende principper for en sprogbaseret didaktik, som kan udvikle elevernes sprog fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag. Efter afprøvning af forløbet og teoretisk oplæg arbejdes der i workshops med udvikling af et sprogbaseret forløb til egen praksis.

Holddeling: Modul 3 (og 4) er opdelt i naturfagligt og humanistisk spor, som fastholdes både i teori- og praksisdelen.

Matematisk spor – fokus på læsning i faget

Underviser: Pernille Ladegaard Pedersen

Formål

 • At øge forståelse for vigtige elementer i arbejdet med udvikling af faglig læsning i forbindelse med matematikfaglige tekster, herunder afkodning og forståelse.
 • At øge kendskab til teksttyper i faget matematik og forskelle til andre fag.

Indhold

I forbindelse med faglig læsning i matematik arbejdes med

 • Genreforståelse
 • Indblik i genren som er knyttet til tekstopgaverne i matematik fx hvilke elementer er ofte til stede? Hvad karakteriserer genren? Genreforståelse støtter den faglige læsning af tekstopgaver.
 • Multimodalitet
 • Forståelse af, hvordan forskellige elementer som fx grafer er knyttet til teksten.
 • Betydningen af faglige og før-faglige ord og deres samspil.

Humanistisk spor - Fagenes tekster 1

Underviser: Kathrin Bock

At kunne læse og skrive tekster i skolens forskellige fag kræver viden om det sprog, teksterne består af. Det er kursets hensigt at give deltagerne viden om, hvordan man gennem en sprogbaseret tilgang kan arbejde systematisk og målrettet med at åbne fagenes sprog op. På kursusgang 3 og 4 arbejdes der i dybden med udvalgte sproglige træk i fagenes mundtlige og skriftlige tekster.

Adgangen til fagenes tekster skabes gennem sproget. At kunne læse og skrive tekster i skolens fag kræver derfor kendskab til det sprog, de er bygget op af.

Formål

 • At få kendskab til sammenhængen mellem sprog og fag
 • At få viden om sproglige resurser der kan udvikle elevernes sprog.

Indhold

At lære om fagene betyder at lære at forstå det sprog, fagenes tekster består af. Vi sætter fokus på eksempler på sprog og sproglige aktiviteter der kan hjælpe eleverne til at få greb om de tekster de møder i fagene, både med henblik på læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.

Efter afprøvning af forløbet og teoretisk oplæg arbejdes der i workshops med udvikling af et sprogbaseret forløb til egen praksis.

Holddeling: Modul 3 (og 4) er opdelt i naturfagligt og humanistisk spor, som fastholdes både i teori- og praksisdelen.

Matematisk spor – fokus på skrivning i faget

Underviser: Pernille Ladegaard Pedersen

Formål

 • At udvikle kendskab til vigtige elementer til stilladsering af elevernes skriftlige kommunikationskompetence i faget matematik.

Indhold

 • Forskellige typer af skriftsprogsmestring i matematik
 • Kommunikationskompetencen i den skriftlige fremstilling i matematik
 • Fokus på signalord: Hvad skal man skrive, når man skal ”forklare”, ”vise” eller ”undersøge”?

Stikord

 • Fokus på stilladser til skrivning
 • Opbygning af tekster og teksttyper
 • Skriftlig kommunikation

Humanistisk spor - Fagenes tekster 2

Underviser: Kathrin Bock

Modul 4 vil forsat have fokus på, hvordan man gennem en sprogbaseret tilgang i undervisningen kan arbejde systematisk og målrettet med at åbne fagenes sprog op, så eleverne stilladseres i deres læsning og skrivning af og mundtlige kommunikation om fagenes tekster. Der fokuseres igennem aktiviteter på udvalgte sproglige træk i fagenes tekster.

Formål

 • At få viden om sproglige resurser der kan udvikle elevernes sprog
 • At få kendskab til stilladserende principper og metoder til læsning og skrivning af fagenes tekster

Indhold

Vi fortsætter arbejdet med fokus på sprog i og sproglige aktiviteter med fagenes tekster fra sidst og stiller skarpt på de bagvedliggende stilladserende principper og metoder.

Efter afprøvning af forløbet og teoretisk oplæg arbejdes der i workshops med udvikling af et sprogbaseret forløb til egen praksis.

At læse for at lære – i både bøger og på skærm

Underviser: Dorthe Carlsen, UC Syd

Formål

Kendskab til, hvad der karakteriserer analog og digital læsning og hvordan læsningen kan understøttes og udvikles.

Indhold

I skolen møder eleverne verden gennem undervisningen i fagene, og når eleverne læser, skriver og taler i fagene, tilegner de sig også fagenes sprog, tænkemåder og metoder. Men hvad sker der, når læsningen flytter fra bogen til skærmen?

I oplægget peges på, hvad læsning af digitale, multimodale fagtekster kræver af sin læser. Hvad er forskellen mellem at læse på papir og på skærm? Og hvilke greb kan lærer og elever tage i anvendelse i læsningen af digitale tekster?

Beskrivelse af Faglig læsning og skrivning - for indskoling og mellemtrin

I 2009 blev det med Fælles Mål skærpet, at alle fag/lærere skulle varetage arbejdet med den sproglige dimension. Læsning er vejen til læring og deltagelse i sociale fællesskaber, og derfor bliver viden om tekstgenrer, læseteknikker og læsestrategier i de enkelte fag af afgørende betydning for den enkelte elevs mulighed for at lykkes.

For at styrke elevernes faglige læsekompetencer og dermed udbytte af undervisningen igangsættes med afsæt i Udviklingsplan for sprog 0-12 år krav om, at faglærere fra indskoling og mellemtrin indgår i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på faglig læsning og skrivning (se Udviklingsplanen side 25).

Se Udviklingsplan for sprog 0-12 år

Med udgangspunkt i dette er der planlagt et kompetenceudviklingsforløb for faglærere fra indskoling og mellemtrin, hvor deltagerne præsenteres for og arbejder med den nyeste viden inden for følgende tre hovedoverskrifter:

 • Fra hverdagssprog til fagsprog - Sprog anvendt i klasserummet
 • Læsning af fagtekster (herunder analog læsning og digital literacy)
 • Skrivning i fagene

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

 • Faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Fire fra hver skole.
 • Læsevejledere/ressourcepersoner i læsning. Én fra hver skole.

Omfang

Kurset bliver på 15 timer pr. deltager fordelt på moduler over ca. 1 år med 5 kursusgange á 3 timer. Imellem kursusgangene vil der være lagt op til, at kursisterne arbejder med forskellige nye tiltag som en integreret del af undervisningen. I forhold til at sikre sammenhængskraften indtænkes support fra alle relevante fagpersoner.

Organisering/struktur

Dele af kurset er fælles for alle de deltagende lærere, andre gange vil det vær opdelt i humanistisk og naturfagligt spor – måske igen underopdelt i indskoling og mellemtrin.

Lærerne samles på 3 hold (op til 50 lærere på ”storholdene”), gerne fra skoler i de forpligtende samarbejder. Man skal tilmelde sig som skole.

For at sikre sammenhængskraften deltager tale-hørekonsulenterne i kurset sammen med de tilknyttede skoler. Imellem og efter forløbet kan skolerne få support af Videncenter for Sprog og læsning samt tale-hørekonsulenterne.