Kompetenceplan for skoleåret 2020/21

Indledning og beskrivelse af kompetenceplanen for skoleåret 2020/21 - sammen med links til indsatsbeskrivelser mv.

Der er over de seneste år sket et markant løft af medarbejdernes og ledernes efter-/videreuddannelser. Ud over betalingen af moduludgiften har skolerne fået tilført penge til vikarrefusion. I 2017/18 er der tilført 4,6 mio. kr., i 2018/19 3,7 mio. kr. og i 2019/20, 4,7 mio. kr. til skolerne i vikarrefusion. Vikarrefusionen er tilført undervisningsfagene i bestræbelsen på at leve op til 95 % målsætningen. En opgørelse fra indeværende skoleår (2019/20) viser, at der i alt er bevilget 84 moduler til KiU/EVU. Hovedparten af skolerne har, ud fra Skoleafdelingens strategiske målsætning, dermed fået opfyldt deres ønsker om efter-/videreuddannelse af mange lærere og pædagoger.

Derudover har et stort antal lærere og pædagoger deltaget i længerevarende kurser inden for AKT, natur-teknologi og læsning.

I skoleåret 2017/18 er der bevilget 1,2 mio. kr., i 2018/19 1,2 mio. kr. og i 2019/20 0,7 mio. kr. til diplommoduler og mastermoduler til pædagogiske ledere og skoleledere.

I forbindelse med ændringer i Skolereformen pr. maj 2019 har Undervisningsministeriet meddelt kommunerne, at afregning af evt. overskydende midler fra den tildelte pulje af statslige midler til efter-/videreuddannelse forlænges frem til 2025. Skoleafdelingen har derfor stadigvæk penge fra den statslige pulje til at betale moduludgiften til efter-/videreuddannelse, længerevarende kurser og temadage for medarbejdere.

Skoleafdelingen får derimod ikke mulighed for at refundere vikardækning til lærere og pædagoger, der går i gang med efter-/videreuddannelse i det kommende skoleår. Der er meget få kommunale midler at gøre godt med, dels på grund af de store beløb, der gennem årene er sendt ud til skolerne til vikardækning, og dels de kommunale besparelser i 2019 på 1,5 mio. kr. på kontoen til efter-/videreuddannelse.

Kompetenceløft for skoleåret 2020/21 

For skoleåret 2020/21 betyder det:

  • at skolerne selv kan prioritere, hvilke medarbejdere de ønsker, der skal fortsætte eller påbegynde en efter-/videreuddannelse eller længerevarende kurser i VIA-regi i skoleåret 2020/21.
  • at skolerne for det kommende skoleår 2020/21 ikke skal indsende ønsker til Skoleafdelingen om at få lærere eller pædagoger afsted på efter-/videreuddannelse i KIU, længerevarende kurser i VIA-regi  eller diplommoduler i f.eks. læsning eller matematik (se under praktiske oplysninger). Se udbuddet på via.dk. Tilmeldingsfrist 1. april 2020.
  • at Skoleafdelingen refunderer modul-/kursusudgiften  til lærere og pædagoger, der er på kursus eller efter-/videreuddannelse (både i indeværende skoleår og for kommende skoleår)
  • at skolerne vil få vikardækning for de medarbejdere, der har fået bevilget et undervisningsmodul og er i gang med moduler i foråret 2020.
  • at de bevilligede midler til vikardækning bortfalder for skoleåret 2020/21 til medarbejdere, der har fået bevilliget et modul, men af en eller anden grund ikke er kommet i gang (f.eks. på grund af sygdom, barsel eller moduler, der ikke er blevet oprettet)
  • at skolerne i kommende skoleår selv skal finansiere vikardækning og leve op til aftalen med lærerforeningen omkring undervisningsfag og PD-moduler. Se Silkeborgaftalen, side 8.
  • at Skoleafdelingen giver vikarrefusion til udvalgte strategiske indsatser (se hvor meget under hver enkelt  indsats). Refusionen er 290 kr. pr. time for lærere og pædagoger.

Yderligere oplysninger

Strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling

Praktiske oplysninger og økonomi for skoleåret 2020/21

2. december 2019/Inge Helboe Kruhøffer