Kursus for SFO-pædagoger om nyankomne tosprogede elever, forår 2018

Viden om sproglig og social understøttelse af nyankomne elever og samarbejdet med deres forældre

Indhold
1. kursusdag: 20. februar kl. 8.30 – 11.30
Understøttelse af de nyankomne elevers sociale udvikling
v/ Anne Mundbjerg og Marianna Horsholm (PPR, Silkeborg Kommune)
- Hvad kendetegner elevgruppen?
- Hvad betyder det, at mange af eleverne har haft andre forudsætninger for udviklingen af bl.a. sociale kompetencer - og hvad kræver det af os voksne?
- Hvordan understøtter man elevernes sociale udvikling i de frie rum, f.eks. gennem leg?
- Hvordan kan man skabe struktur og forudsigelighed for eleverne, så de har mulighed for at indgå i SFOens aktiviteter?

2. kursusdag: 6. marts kl. 8.30 – 11.30
Understøttelse af familiernes integration
v/ Integrationsvejleder og kulturformidler Rikke Wulf
- Hvilke flygtningegrupper har vi modtaget?
-Viden om flygtningefamiliers baggrund – kendskab til generelle træk ved de samfund, familierne kommer fra, herunder børneopdragelse samt familiens og samfundets betydning
- Hvordan kan SFOen understøtte familierne i, at deres barn indgår i det sociale liv på skolen?

3. kursusdag: 21. marts kl. 8.30 – 11.30
Ressourceorienteret forældresamarbejde
v/Barbara Day (VIA)
- Hvordan etableres et godt forældresamarbejde, også når forældrene ikke taler dansk?
- Hvordan sikres en god kommunikation, fx brug af tolk og skriftlighed
- Hvad betyder forældrenes baggrund for forældresamarbejdet?
- Hvordan gøres forældrene til aktører i deres barns læring?

4. kursusdag: 3. maj kl. 8.30 – 11.30
Grundlæggende viden om dansk som andetsprog og tosprogethed
v/Line Thingholm (VIA)
- Hvad betyder det for et barn at vokse op med to eller flere sprog?
- Hvilken rolle spiller modersmålet, når barnet skal lære dansk?
- Hvilke sproglige områder skal SFOen have særligt fokus på, når dansk er barnets andetsprog?
- Hvad betyder samfundets, skolens, institutionens/den enkelte pædagogs holdning til to- eller flersprogethed?

5. kursusdag: 31. maj kl. 8.30 – 11.30
Sprogudviklende pædagogik i SFOen
v/Line Thingholm (VIA)
- Den første tid med elever, der ikke taler dansk – hvad gør man?
- Hvilke redskaber eller tilgange er særligt sprogudviklende?
- Hvordan skaber man et sprogmiljø af høj kvalitet i SFOen?
- Hvordan kan SFOen sprogligt understøtte de temaer, der arbejdes med i undervisningen?

Udbyder
PPR
Beskæftigelsesafdelingen (Integrationsteamet)
VIA

Målgruppe
Pædagoger i SFO, som arbejder med nyankomne tosprogede elever (elever som er nye i Danmark og skal lære dansk).

Omfang

15 timer.

Afvikling
Fem formiddage á 3 timer.
Alle undervisningsgange foregår på Medborgerhuset.

Økonomi
Deltagelse i kurset er gratis for skolerne.

Tilmelding
Tilmelding hos konsulent for tosprogede Marie Ellehuus Nielsen på mail mariaellehuus.nielsen@silkeborg.dk senest tirsdag den 6. februar 2018.
Man tilmelder sig det samlede forløb.