Inkluderende specialpædagogik som faglig tilgang til den almene undervisning

Formål

Kurset har fokus på inklusion, aktionslæring, specialpædagogik i samspil med almenpædagogik og kollegavejledning. 

Indhold

  • Undervisningen veksler mellem oplæg, praktisk planlægningsarbejde af aktioner i teams samt og netværkssparring på udvalgte aktioner  
  • Vi arbejder praksisnært og lægger vægt på den lokale kontekst for herigennem at skabe relevant dels netværksdannelse og dels faglig udvikling for dig og dit netværk

Netværksbaseret kompetenceudvikling tilrettelægges som en vekselvirkning mellem didaktiske oplæg, faglige oplæg, afprøvninger og eksperimenter i praksis, som fremlægges i netværket med det formål at opsamle og kvalificere læring for hele netværket. Et netværk består ofte af flere skoler. Inklusionscenterlærere og –pædagoger  får gennem deltagelse i netværksmøder styrket deres professionelle kompetencer og skolerne får styrket den inkluderende specialpædagogiske faglige kultur i den almene undervisning. 

Netværksbaseret kompetenceudvikling bygger på principper fra aktionslæring, og er en metode til at udvikle fagprofessionelles egen praksis i samarbejde med kollegaer. Den enkelte lærer eller -pædagog i netværksgruppen udvikler sine egne kompetencer gennem afprøvning af aktiviteter/indsatser og efterfølgende refleksion sammen med resten af gruppen. Målet med aktionslæring er at udvikle praksis gennem praksis og gennem deltagelse i faglige netværk. Dette gælder både i løbet af den et årige kompetenceløftsperiode samt efterfølgende.

Aktionslæringen bygger på nogle enkle principper:

  • Læring sker ved et samspil mellem afprøvning af indsatser og refleksion
  • Der arbejdes med specialpædagogiske indsatser i almenpædagogiske faglige rammer
  • Deltagere skal have både ejerskab og ansvar for aktiviteterne
  • Den enkelte rejseholdslærer og pædagog skal på netværksmøder fremlægge sine aktiviteter med tilhørende refleksion for kollegaer fra netværket
  • Gruppens opgave er at støtte med gode råd til kvalificering af aktiviteterne

Læringsmål:

Lærere og –pædagoger skal kunne forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en lokal skolekontekst med henblik på læring, udvikling og evaluering af specialpædagogiske indsatser i almenundervisningen til gavn for lærere og pædagoger i almenundervisningen.

Lærere og –pædagoger skal kunne lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora med henblik på udvikling af en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur. Vejlederfunktionen ses i denne sammenhæng som ledelse af samarbejdende og samskabende processer.

Lærere og –pædagoger skal gennem brug af specialpædagogisk viden udvikle kompetencer, der kvalificerer analyser af inklusions- og eksklusionsmekaniser i almenundervisningen. Dette med henblik på at styrke den inkluderende skolepraksis med blik for dels den enkelte og det fælles.

Lærere og –pædagoger skal med situeret professionalisme medvirke til at udvikle fællesskabende didaktikker. Dette med henblik på at styrke almenundervisningen som et forpligtigende fællesskab, hvor den enkelte elev oplever sig som værdifuld og værdsat.

Faglige områder:

• Teori om praksislæring, institutionskultur og netværksbaseret kompetenceudvikling
• Procesledelse – positioner, tilgange og design af processer og kommunikative tilgange.
• Vejledningsteori og -metode.
• Inklusion og eksklusion – herunder marginaliseringsprocesser.
• Fællesskabende didaktik og procesdidaktik
• Situeret professionalisme i komplicerede læringssituationer

Målgruppe

Lærere og pædagoger i inklusionscentrene og lærere og pædagoger med behov for opkvalificering i forhold til specialpædagogiske kompetencer i almenundervisningen.

Tid og sted

Kursus: 35 timer fordelt på 7 kursusdage a 5 timer i skoleår 2017/2018

Sparring: 6 x 2 timers sparring pr. rejseholdsteam/netværk (4 netværk i alt)

Uddannelsessted: Silkeborg

Datoer:

Kursusdage: mandage: 20/11, 11/12, 15/1, 5/2, 26/2, 19/3, 9/4. kl. 9-15.

Sparringsdage: mandage: 27/11, 8/1, 29/1, 19/2, 12/3, 2/4. (Sparring foregår i tidsrummet kl. 9-16).

Økonomi/vikardækning

Kursusudgiften dækkes centralt, og skolen tilføres vikarrefusion svarende til 35 timer