Flere elever skal tage en erhvervsfaglig uddannelse

Kloge Hænder, Virksomhedssafari og kompetenceløft – et samlet forløb, der styrker praksisfaglighed

Det samlede forløb knytter an til det obligatoriske emne Uddannelse og job og understøtter skolernes arbejde med praksisfaglighed. Kloge Hænder er obligatorisk på 8. årgang.

Læs mere om det obligatoriske emne Uddannelse og job

Indsatsen består af 5 dele, og det anbefales, at det er den/de samme lærere, som følger forløbets dele, så der opbygges et sammenhængende kompetenceløft. 

1. del: AFLYST! Virksomhedssafari for lærere og Uddannelsesvejledere

Gennemføres ikke i 2022 pga. økonomi - de centrale midler anvendes i stedet på praktikforløbet! Lærere og uddannelsesvejledere besøger 3-4 virksomheder og får input til, hvordan skole-virksomhedssamarbejde kan tilrettelægges, og et indblik i forskellige virksomheders opbygning, arbejdsfunktioner, samt de karrieremuligheder der er. Deltagerne er ofte udskolingslærere, da Kloge Hænder er målrettet 8. årgang.

2. del: Lærerens forberedelse af virksomhedsbesøget

I perioden mellem første og anden del skal læreren have aflagt et besøg på den virksomhed, som eleverne skal besøge og samarbejde med. Læreren tager forinden kontakt til virksomheden og besøger virksomheden for at lave en forventningsafstemning, således læreren bedst muligt kan forberede eleverne til Kloge Hænder i uge 40.

3. del: To dages praktikforløb på en erhvervsuddannelse for lærere og Uddannelsesvejledere

Formålet er at give lærerne og vejlederne et indblik i de tilbud, som erhvervsskolerne har, gennem praktikforløb af to dages varighed, og dermed skabe bedre mulighed for, at de efterfølgende kan understøtte vejledning af uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolen. Hensigten er at understøtte, at lærerne og vejlederne får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning, og derigennem får inspiration til udvikling af egen/lokal praksisfaglighed. Datoerne er fastlagt til 20.-21. september 2022. Her gives vikarrefusion svarende til én lærer i 2 dage.

4. del: Kloge Hænder, i uge 40

En virksomhedsdag, hvor eleverne kommer til at arbejde sammen med en virksomheds faglærte og lærlinge, som vil fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Eleverne løser praktiske opgaver og skal bruge dagen til bl.a. at få indblik i, hvad erhvervsuddannelserne kan byde på, og høre om de jobs de kan få, hvis de vælger denne karrierevej. Både elever og lærere får viden og praksisbilleder, som eleverne og lærerne kan arbejde videre med hjemme på skolen.

5. del: Evaluering af Kloge Hænder

Lærerne og eleverne besvarer en evaluering efter deres besøg på virksomheden. På baggrund af evalueringen foretages eventuelt en justering af Kloge Hænder projektet.

Tilmelding

Tilmeldingen foregår via den pædagogiske leder, og der er i april 2022 sendt information ud direkte til de enkelte grundskoler. 
En generel tilmeldingsmail med links til diverse møder, tilmeldinger mv. samt præsentation til brug for teammøder kan ses i nyhedsbrevssagen i GO, EMN-2021-02939, bilag for april

Der gives vikarfusion til 1 lærer pr. overbygningsskole i 2 dage til praktikforløbet (revideret).