I 2009 blev det med Fælles Mål skærpet, at alle fag/lærere skulle varetage arbejdet med den sproglige dimension. Læsning er vejen til læring og deltagelse i sociale fællesskaber, og derfor bliver viden om tekstgenrer, læseteknikker og læsestrategier i de enkelte fag af afgørende betydning for den enkelte elevs mulighed for at lykkes.

For at styrke elevernes faglige læsekompetencer og dermed udbytte af undervisningen igangsættes med afsæt i Udviklingsplan for sprog 0-12 år krav om, at faglærere fra indskoling og mellemtrin indgår i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på faglig læsning og skrivning (se Udviklingsplanen side 25).

Med udgangspunkt i dette er der planlagt et kompetenceudviklingsforløb for faglærere fra indskoling og mellemtrin, hvor deltagerne præsenteres for og arbejder med den nyeste viden inden for følgende tre hovedoverskrifter:

  • Fra hverdagssprog til fagsprog - Sprog anvendt i klasserummet
  • Læsning af fagtekster (herunder analog læsning og digital literacy)  
  • Skrivning i fagene

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

  • Faglærere i dansk, matematik, natur/teknologi, kristendom og historie. Fire fra hver skole.
  • Læsevejledere/ressourcepersoner i læsning. Én fra hver skole.

Det prioriteres, at der fra hver af kommunens 24 folkeskoler (fordelt på 27 matrikler) deltager flere lærere, fordelt med en lærer fra henholdsvis de humanistiske- og naturvidenskabelige fag i indskoling og mellemtrin samt læsevejledere/ressourcepersoner i læsning. Skolen kan prioritere (afhængig af skolens størrelse) at sende 5 lærere af sted.

Omfang

Kurset bliver på 15 timer pr. deltager fordelt på moduler over ca. 1 år med 5 kursusgange á 3 timer. Imellem kursusgangene vil der være lagt op til, at kursisterne arbejder med forskellige nye tiltag som en integreret del af undervisningen. I forhold til at sikre sammenhængskraften indtænkes support fra alle relevante fagpersoner.

Organisering/struktur

Dele af kurset er fælles for alle de deltagende lærere, andre gange vil det vær opdelt i humanistisk og naturfagligt spor – måske igen underopdelt i indskoling og mellemtrin.

Lærerne samles på 3 hold (op til 50 lærere på ”storholdene”), gerne fra skoler i de forpligtende samarbejder.

Der bliver rullende start, hvor skolerne får mulighed for at komme med ønsker til starttidspunkt ud fra tre angivne moduler (se nedenstående). Man skal tilmelde sig som skole, og vi vil opfordre til at tilmelde sig samlet som forpligtende samarbejde.

For at sikre sammenhængskraften deltager tale-hørekonsulenterne i kurset sammen med de tilknyttede skoler. Imellem og efter forløbet kan skolerne få support af Videncenter for Integration og tale-hørekonsulenterne. 

Kurserne afvikles fra august 2020. Tilmeldingen oprettes via Plan2learn2020. Tilmeldingsfrist den 1. maj 2020.